Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
19/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 354 – 01 – 51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, № 354 – 01 – 51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 28. 08. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен пред членовете на комисията от г-н Александър Ненков и г-жа Лиляна Павлова.
  Законопроектът цели съобразяване с изискванията на Решение № 6 на Конституционния съд от 15 юли по конституционно дело № 5 от 2013 г. Това решение на Конституционния съд обвързва законодателя в няколко насоки и поради тази причина е необходимо да се променят Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
  Предвижда се изрично за съобщаването на актовете на Министерския съвет, областния управител или кмета на общината да се прилага реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. На следващо място се предлага имотът да се счита за отчужден след влизането в сила на решението за отчуждаване на Министерския съвет или областния управител, съответно – заповедта за отчуждаване на кмета на общината и превеждане по сметка на отчуждения собственик на обезщетението. По този начин изцяло ще са изпълнени предпоставките по чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България за принудително отчуждаване на собственост за държавни или общински нужди при стриктното спазване на законови изисквания и процедури.
  Наред с това се предлага отново да се предвиди възможност за предварително завземане на имота от инвеститора, преди влизане в сила на акта за отчуждаване, като тази възможност да бъде ограничена. Предлагат се по-ясни процедури, при които всички права на собственика на отчуждения имот да бъдат защитени при спазване на следните принципни положения: първо - прилагането на тази възможност да бъде поставено под съдебен контрол; второ - тя да се обвърже с механизъм за определяне и изплащане на обезщетение за пропуснатите ползи на собственика до момента на влизане в сила на отчуждаването при допуснато от съда предварително изпълнение и трето - допълнително се предвижда обезщетяване на вредите или възстановяване на имота във вида към момента на завземането му от инвеститора в случай, че отчуждението не се осъществи или бъде отменено.
  В хода на дискусията представителите на Министерството на регионалното развитие, на Националното сдружение на общините и изказалите се народните представители подкрепиха необходимостта от промени в двата закона, чрез които да се решат създадените практически проблеми и празнотите в законодателството след решението на Конституционния съд.
  Наред с това бе обърнато внимание, че предлагания в законопроекта нов раздел ІІ в глава трета с наименование „Предварително изпълнение“ с нов чл. 42, по същество се възпроизвеждат текстове, които категорично са обявени за противоконституционни – това са предишните разпоредби на Раздел ІІ – „Обезщетение за ползване на имот-частна собственост“ с чл. 41а – 41д от ЗДС. Аналогични са и предложените с преходните и заключителни разпоредби промени в Закона за общинската собственост. Предложения нов чл. 29а, по същество възпроизвежда разпоредбите на чл. 30 от ЗОС относно предварителното влизане във владение на имота, които са обявени за противоконституционни със същите аргументи, с които са обявени за противоконституционни разпоредбите на Раздел ІІ – „Обезщетение за ползване на имот-частна собственост“ с чл. 41а – 41д от ЗДС. Макар и целесъобразни от гледна точка на защитата на обществения интерес, тези предложения са в противоречие с решението на Конституционния съд.
  В мотивите на решението, с което цитираните разпоредби са обявени за противоконституционни, изрично е подчертано че „С предоставянето на възможност на инвеститор да влезе във владение на имота - частна собственост, и да започне строителни дейности, преди да е влязъл в сила административният акт за отчуждаването, държавата и общините противоконституционно нарушават неприкосновеността на частната собственост. Конституционният съд е категоричен в своето разбиране, че не съществува правова държава в света, чието конституционно или гражданско право да позволяват разпореждане с чужда собственост или ползването й без правно основание против волята на собственика.“
  В тази връзка членовете на комисията се обединиха около необходимостта за намиране на допълнителни законодателни решения, с които да се оптимизира процеса на принудителното отчуждаване и ускоряване на реализацията на значими за държавата и общините обекти.
  В предложения законопроект е предвидено, че наред със съобщаването на заинтересованите лица на акта за отчуждаване по реда на АПК, каквото е изискването на решението на Конституционния съд, актовете за отчуждаване – решението на Министерския съвет, заповедите на областния управител и на кмета на общината задължително ще се обнародват и в „Държавен вестник“. Следва да се прецени доколко подобно задължение е оправдано и целесъобразно, тъй като според Конституционния съд съобщаването на актовете за отчуждаване чрез „Държавен вестник“ следва да се използва като алтернативен способ в случаите, които са регламентирани в ГПК и АПК – когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, , № 354 – 01 – 51, внесен от Цецка Цачева и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума