Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
19/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, № 302 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, № 302 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет на 09. 09. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителя законопроектът бе представен пред членовете на комисията от г-жа Нина Симеонова – началник отдел „Методология“ в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие. Тя обърна внимание, че присъединяването на Република България към Конвенцията ще доведе до облекчаване на административното обслужване на гражданите както в страната, така и в чужбина. Съществуването на възможност за регистрация на граждански събития на базата на един унифициран документ ще улесни както гражданите, като премахне необходимостта от допълнителни заверки на съответните документи, но по този начин ще съкрати документооборота между компетентните държавни и местни органи.
  В хода на дискусията представителите на Националното сдружение на общините подкрепиха необходимостта от ратифициране на Конвенцията, като същевременно обърнаха внимание на някои практически мерки, които следва да бъдат предприети от страна на компетентните държавни институции за подпомагане на общинските администрации в началния етап при прилагане на Конвенцията.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, № 302 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума