Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
12/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка - проект „България – Транзитни пътища V”, № 302–02– 9, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 12 септември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка /проект „България – Транзитни пътища V”/, № 302–02–9, внесен от Министерски съвет на 30. 08. 2013 г..
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Людмила Елкова – заместник-министър на финасите и г-жа Клементина Денева – главен секретар на Министерството на регионалното развитие, които представиха законопроекта.
  Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка /проект „България – Транзитни пътища V”/ е ратифициран със закон от 40-то Народно събрание през месец ноември, 2007 г. През 2010 г. е подписано Изменение № 1 към финансовия договор, което е ратифицирано със закон, приет от 41-то Народно събрание.
  Съгласно финансовия договор последната дата за искане на транш е 31 август 2013 г. Поради редица обективни причини повече от половината от заемните средства към момента са неусвоени.
  След проведени консултации с представители на Европейската инвестиционна банка е постигнато съгласие времевата рамка за превода на траншове по проекта да бъде удължена с три години, като последната дата за превод на средства от заема да бъде 31 декември 2016 г.
  През месец юли Министерският съвет е одобрил проекта за Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект „България – Транзитни пътища V” и е упълномощил министъра на финасите да го подпише при условието за последваща ратификация. Изменение № 2 на Финансовия договор е подписано от министъра на финасите на 26 юли 2013 г.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от подкрепа на законопроекта. Същевременно бяха поставени и въпроси за причините, довели до неусвояването на средствата, както и мерките, които ще бъдат предприети в рамките на удължения период по договора, средствата по заема да бъдат усвоени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение №2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка /проект „България – Транзитни пътища V”/, № 302–02– 9, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума