Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация №354-01-56, внесен от Георги Кадиев и група народни представители
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация №354-01-56, внесен от Георги Кадиев и група народни представители

  На редовно заседание, проведено на 3 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация №354-01-56, внесен от Георги Кадиев и група народни представители на 19. 09. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Клементина Денева – главен секретар на Министерството на регионалното развитие и членове на Управителния и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Георги Кадиев. Той обърна внимание, че разпоредбите на закона, свързани с размера на възнаграждението на общинските съветници и начина на определянето му са променяни нееднократно през последните години, като то е било систематично намалявано и в сега действащия закон е до 30% от средната заплата в администрацията на общината. Това на практика означава, че общинските съветници получават под минималната работна заплата за дейността си във всяка от общините в страната и не могат да бъдат осигурявани спрямо доходите, които получават.
  В големите общини работата в общинския съвет отнема голяма част от времето на общинските съветници за изготвяне на доклади, запознаване с материалите в дневния ред на комисиите и заседанията на общинския съвет, присъствие и активно участие в самите заседания на комисиите и сесиите на общинския съвет. Активното участие в работата на общинския съвет отнема сериозен брой работни часове на месечна база и затруднява извършването на нормална трудова дейност в частния или държавния сектор.
  В тази връзка е необходима преоценка на метода и размера на заплащане за дейността на съветниците като се приемат съответните промени в ЗМСМА, с които да се осигури справедливо заплащане на общинските съветници на база тяхната натовареност и възможностите на общините, които управляват.
  Представителите на Националната асоциация на председателите на общинските съвети подкрепиха законопроекта, като същевременно направиха и конкретни предложения за промени, чрез които да се потърси по справедлив подход за определяне на възнаграждението на общинските съветници.
  В представеното в комисията писмено становище Националното сдружение на общините също изразява подкрепата си за законопроекта, но предлага да се обмисли възможността за друга база и други критерии, които от една страна да определят общата рамка, но от друга да дадат по-голяма свобода на общинските съвети при опредеяне размера на възнагражденията на съветниците.
  Принципна подкрепа на законопроекта бе изразена и от Министерството на регионалното развитие.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от промени в закона, като изразиха принципната си подкрепа на внесения законопроект, независимо, че не всички споделят предложения в законопроекта начин, по който да се определя възнаграждението на съветниците. Направени бяха и предложения за подход и критерии, различни от предложените в законопроекта, за определяне на възнаграждението на общинските съветници. Същевременно всички изказали се народни представители подчертаха, че между двете гласувания следва да се обмисли внимателно кой от обсъжданите в дискусията варианти да бъде възприет, като се потърси широк консенсус и с представителите на местната власт.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 16 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация №354-01-56, внесен от Георги Кадиев и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума