Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/10/2013 първо гласуване

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2012 г., № 361 – 00 – 1, внесен от Омбудсмана на Република България
  С Т А Н О В И Щ Е


  ОТНОСНО: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2012 г., № 361 – 00 – 1, внесен от Омбудсмана на Република България


  На свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2012 г., внесен в Народното събрание на 01. 04. 2013 г. на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана.
  На заседанието присъстваха г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Република България, г-жа Роза Георгиева – началник - кабинет на омбудсмана и г-жа Росица Тоткова - главен секретар на омбудсмана. Докладът бе представен от Омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев.
  В съответствие с изискванията чл. 22, ал. 2 от Закона за омбудсмана докладът съдържа информация за постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили; случаите, когато намесата му е имала резултат, както и случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това; направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид; зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област; отчет на разходите и резюме на доклада.
  Предоставена е информация по отношение на постъпилите през 2012 г. жалби, по които проверката на омбудсмана е приключила, както и за случаите, които са с по-висока обществена и правна сложност, по които омбудсманът продължава своята работа.
  Годишният доклад е придружен и от подробни статистически данни.
  В доклада е обърнато специално внимание на работата на омбудсмана през 2012 г. с органите на местното самоуправление и местните администрации и на проблемите, които срещат гражданите, обърнали се към омбудсмана с оплаквания от местните органи на властта.
  Оплакванията от гражданите най-често са свързани с предоставянето на обществените услуги, социалните дейности, адресната регистрация, определянето на размера и освобождаването от заплащане на таксите за битови отпадъци и проблемите на собствеността и незаконното строителство.
  Наред с приетото вече от законодателя предложение въз основа на доклада за дейността от 2011 г. за прецизиране и разграничаване на отговорностите на държавните и местни органи при осъществяване на контрола за нарушения в строителството и предотвратяване на незаконното строителство, според омбудсмана е необходимо да бъдат потърсени допълнителни законодателни решения, с които да се постигне по-голяма справедливост при налагане на санкции, съответстващи на степента на извършеното нарушение, като премахването на незаконно строителство да не се прилага като санкция във всички случаи.
  Обърнато бе внимание, че все още има случай на жалби срещу недостатъчната публичност при организиране и провеждане на обществените обсъждания по устройствените планове на общините.
  Продължават случаите на жалби срещу липсата на обезщетение от страна на общините по заварени от преди години случаи на отчуждаване на частни имоти.
  В изложението си пред комисията омбудсманът обърна внимание и на необходимостта от намиране на адекватно законодателно решение, чрез което да се реши справедливото определяне на таксата за битовите отпадъци, като се изключи възможността тя да бъде определяна на базата на данъчната оценка на имотите, както и да се намери по прецизна регламентация на случаите за освобождаване от заплащането на таксата от лицата, които не ползват целогодишно имотите си. В тази връзка е целесъобразно да се обсъди и възможността за по-справедливо определяне на размера на таксите в общините, които ползват общо регионално депо за битови отпадъци.
  Коментиран бе и въпроса за общинските омбудсмани. Все по-малко общини се възползват от предоставената от закона правна възможност за избор на общински омбудсман, а практиката показва, че тяхната дейност е от полза както за гражданите, така и за местните органи. В тази връзка би могло да се обсъди промяна в нормативната уредба, чрез която да се регламентира избора на омбудсман в по-големите общини, а в по-малките общини да бъде предоставената правната възможност за избор, или чрез обединяването им на регионален принцип и избор на общ омбудсман за няколко общини.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители оцениха положително ролята на омбудсмана за разрешаване на проблемите на гражданите във взаимоотношенията им с органите на местната власт и администрацията, както и констатациите и препоръките за подобряване на тяхната дейност. Същевременно бе отчетено, че голяма част от препоръките на омбусмана, макар и оценявани положително, не винаги намират своето законодателно решение. Членовете на комисията считат, че по-активното участие на омбудсмана и представители на неговата администрация в дискусиите по отделни законопроекти, както и с предложения до съответните комисии за промени в законодателството, произтичащи от констатираните проблеми в практиката, ще допринесат не само за подобряване на взаимодействието между институциите, но ще бъдат полезни и за усъвършенстване на нормативната уредба, насочена към гарантиране на правата на гражданите.
  В тази връзка членовете на комисията единодушно се обединиха около необходимостта от систематизиране на препоръките на омбудсмана, направени в направленията на дейността и законите, по които работи комисията. Комисията прие решение до края на месец октомври да се разработи и приеме програма за необходимите промени в законодателството и законопроектите, които да бъдат разработени от членове и експерти от комисията съвместно с представители на омбудсмана, на общините и други заинтересовани институции.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа ”за”, 0 гласа ”против” и 1 глас ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2012 г., като вземе акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума