Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/10/2013 първо гласуване

  Проект за решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010 – 2012 г., №302-03-8, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проект за решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010 – 2012 г., №302-03-8, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Мая Тодорова – заместник-министър на младежта и спорта, която представи доклада от името на вносителя.
  Докладът за младежта за 2010 – 2012 г. е изготвен въз основа на чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта. Структурата на доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, приета от Министерски съвет.
  В доклада се представя структурирана и изчерпателна информация на базата на анализ за състоянието на младежта и предприетите мерки и дейности от държавните институции и общините в страната, като отчетния документ обхваща двегодишен период на действие.
  Основната визия на политиката, залегнала в Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/, е подобряване на качеството на живот на младите хора, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал за развитието на страната.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 13 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010 – 2012 г., №302-03-8, внесен от Министерски съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума