Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
17/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-28, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-28, внесен от Министерски съвет на 11. 10. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите и г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в Националната агенция за приходите, които представиха законопроекта от името на вносителя.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен с цел усъвършенстване и прецизиране на българското данъчно законодателство с оглед на изискванията на европейските директиви и европейската практика в областта на прякото облагане. Очаква се предложените промени да окажат положително въздействие върху всички засегнати лица, тъй като се предвиждат редица облекчения за данъчно задължените лица и едновременно с това се насърчава инвестиционната им активност паралелно с осигуряване на определена заетост, което следва да се отрази благоприятно на икономиката на страната като цяло.
  Основно внимание бе обърнато на онази част на законопроекта, отнасяща се до предложените данъчни облекчения, представляващи минимална и държавна помощ.
  Предвид изтичането на действието на Насоките за регионална помощ за програмния период 2007-2013 г. и приетите от Европейската комисия нови Насоки за регионална помощ за програмния период 2014 - 2020 г., в законопроекта е предложено изменение на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ, като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над
  25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока от средната за страната за предходната година. Едновременно с тази промяна се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха подкрепата си за законопроекта, като подчертаха, че с тези промени ще се осигури както насърчаване на инвестициите в по-голям брой общини, така и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост..
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-28, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума