Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
24/10/2013 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на образованието и науката и г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител г-н Борис Цветков. Той подчерта, че основната цел на законопроекта е да се възстанови справедливостта и равнопоставеността на децата, за които не са осигурени места в детските градини. В тази връзка законопроекта предлага да бъдат задължени общините да компенсират родителите на децата, неприети в детски градини, в размер на средствата, с които се дофинансират разходите за едно дете, като по този начин се осигури на родителите на тези деца да покрият дневните разходи или да осигурят необходимите грижи за децата си.
  От името на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова изрази несъгласието на общините с предложения подход, като обърна внимание, че той няма да доведе до постигане на положителната цел на законопроекта, а ще създаде предпоставки за възникване на поредица от допълнителни въпроси и проблеми, за които законопроекта не предлага решение. Подчертано бе, че действащото законодателство не предвижда задължение за държавата и общините да изплащат компенсации в случаите, когато те по обективни причини не са в състояние да осигурят достъп до предлаганите от тях публични услуги за всички граждани. Подобен прецедент би създал значителен риск от лавинообразно предявяване на претенции за компенсиране и на други публични услуги. Представено бе и писмено становище, в което подробно са изложени проблемите, които биха възникнали, ако законопроекта бъде приет.
  Представителят на Министерството на образованието и науката също изрази несъгласие с предложения законопроект, като наред с изложеното от общините, обърна внимание и на редица други проблеми, произтичащи от него, за които той не предлага решение и които подробно са анализирани в представеното писмено становище от министъра на образованието и науката.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа към идеята на вносителите за намиране на справедливо решение и равнопоставеност по отношение на децата, за които не са осигурени места в общинските детски градини. Всички обаче бяха единодушни, че с предложените в законопроекта промени няма да бъдат постигнати целите на вносителите, а ще възникнат допълнителни проблеми, за които законопроекта не предлага решения. Обърнато бе внимание, че ако държавата възложи подобни финансови задължения на общините, то тя трябва да осигури и средствата за тяхното изпълнение. Народните представители се обединиха около необходимостта от намиране на адекватно решение на съществуващите проблеми в някои от по-големите общини и предложиха да се намери начин за увеличаване на средствата, предоставяни от държавата на общините, в които има недостиг на места в детските градини за допълнително изграждане на такива, като по този начин в рамките на следващите две години да бъде намерено решение на съществуващите проблеми.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 4 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 12 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков, да не бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума