Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
24/10/2013 първо гласуване

  Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01. 07. 2009 г. до 30. 09. 2013 г., № 354-02-136, внесен от Волен Сидеров и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01. 07. 2009 г. до 30. 09. 2013 г., № 354-02-136, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 17. 10. 2013 г.
  От името на вносителите проектът за решение бе представен от народния представител г-н Павел Шопов. Той обърна внимание, че Агенция „Пътна инфраструктура” администрира значителен размер на средства за осъществяване на дейността си, предоставяни както от държавния бюджет, така и от програми и фондове на Европейския съюз и кредити от международни финансови институции. За визирания в проекта на решение период не е извършван одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията от страна на Сметната палата. Извършването на одита е необходимо за идентифициране на проблемите, при осъществяваните от Агенцията политики и за законосъобразността на управленските решения.
  В хода на дискусията членовете на комисията подкрепиха необходимостта от възлагане на Сметната палата да извърши предлагания одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията за посочения в проекта за решение период.
  Същевременно бе обърнато внимание, че за 2013 г. Народното събрание е приело четири решения, с които са възложени одити на Сметната палата и има внесен проект за решение за възлагане на одит за дейността на столичния Център за градска мобилност. В съответствие с разпоредбите на чл. 7, ал. 1, изречение второ от Закона за Сметната палата в рамките на настоящата година може да бъде прието още едно решение. В тази връзка членовете на комисията се обединиха около предложението срока за извършване на одита по предложения проект да бъде уточнен при обсъждането и гласуването му и в зависимост от решението, което ще приеме Народното събрание за възлагане на последния пети одит за настоящата година.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01. 07. 2009 г. до 30. 09. 2013 г., № 354-02-136, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума