Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
06/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 6 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет на 30. 10. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на финансите, на Министерството на регионалното развитие, на Министерството на околната среда и водите, на Министерство на здравеопазването, на Националното сдружение на общините в Република България и на граждански организации.
  Г-жа Десислава Терзиева – министър на регионалното развитие, представи пред комисията проекта за бюджет на Министерството на регионалното развитие и подробна информация за предвидените в проекта средства по основните политики, програми и дейностите, осъществявани от министерството.
  Г-жа Жени Начева – началник на отдел в дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, представи пред народните представители подробна информация за предвижданията на законопроекта в частта му за общините. С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 година се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 988 198,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 255 640,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 19 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 121 900,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 60 000,0 хил. лв. Представена бе и информация за увеличението на средствата по отделните дейности в сравнение с бюджета за 2013 г.
  Представителите на Националното сдружение на общините в Република България представиха позицията на сдружението по законопроекта и мотивираха предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности. Мотивите на сдружението и конкретния размер на необходимите допълнителни средства подробно са изложени в протокола за проведените консултации по законопроекта, подписан между министъра на финансите и сдружението.
  В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, свързани с отделните параметри на бюджета, на които отговориха представителите на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие. Народните представители, които взеха отношение по законопроекта, изразиха принципното си съгласие с предложенията на общините за необходимостта от увеличаване на средствата, необходими за отделните дейности. Бяха направени предложения между двете гласувания на законопроекта да се потърсят допълнителни механизми за предоставяне на допълнителни средства за общините, като се отчетат и специфичните особености при формиране на бюджетите на отделните общини, с оглед осигуряване на необходимите финансови ресурси, с които общините да оперират самостоятелно през следващата година.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление:

  - с 0 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 11 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 – 01 – 33, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 , да не бъде приет на първо гласуване;

  - с 10 гласа - “за”, 8 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302 – 01 – 33, със становище на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума