Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
14/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет на 01. 11. 2013 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Йордан Йовчев – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, който представи законопроекта от името на вносителя.
  Предложените изменения и допълнения в закона са насочени към създаването на по-благоприятни условия за насърчаване усилията на българските спортни организации за максималното развитие на техния потенциал в съответните спортове, както и създаване на възможности за оперативно и по-качествено извършване на реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост.
  Предвиден е по-благоприятен режим за спортните организации при изискванията за подновяване и при отнемане на спортната лицензия – наличието на просрочени задължения към държавата и/или общините в бъдеще няма да бъде пречка за подновяване, съответно отнемане, на спортната лицензия, при условие че е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване.
  Прецизиран е редът при финансовото подпомагане от страна на държавата на спортната дейност на лицензираните спортни организации и на техните членове и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища, както и на дейностите, свързани с изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, като е предвидено издаването на подзаконови нормативни актове за съответните направления.
  Прецизирани са и разпоредбите, свързани с финансиране и подпомагане на спортни организации от страна на общините. Създава се правна възможност общините да подпомагат юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.
  В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около целесъобразността на предложените промени и необходимостта от приемане на законопроекта. Същевременно народните представители, взели участие в дискусията, обърнаха внимание, че в законопроекта следва да се включат разпоредби, с които да се регламентират не само условията за финансиране и подпомагане на спортни организации които са юридически лица с нестопанска цел, но и на такива, които са търговски дружества, като им се даде възможност да кандидатстват с проекти за финансиране изграждането, ремонта и реконструкциите на спортни обекти и съоръжения по съответните оперативни програми и от други финансови източници. В тази връзка бяха направени и конкретни предложения за промени, които народните представители считат, че следва да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302 – 01 – 36, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума