Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
28/11/2013 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите: № 302-01-40, внесен от Министерски съвет и № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите: № 302-01-40, внесен от Министерски съвет и № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски.
  Законопроектът, внесен от Министерски съвет бе представен от г-н Валентин Чамбов – н-к отдел в дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ в Министерството на земеделието и храните.
  Законопроектът предвижда промени в няколко основни направления.
  Предложени са изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на дейностите по залесяването, като е предвиден нов срок за залесяване на пожарища и сечища.Законопроектът предвижда промени и по отношение на нормите, уреждащи ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в насока по-добрата защита на интересите на българските граждани и бизнеса.Предложени са промени, които да регулират по-правилно възможностите за така наречените „местни фирми“, а именно да се избегне неправилното прилагане на разпоредбите по отношение насърчаване на заетостта и осигуряване на работа на малките и средните предприятия по места. Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора считат, че създава условия за установяване на монополно положение и допуска необосновано завишаване обема на добиваната дървесината по дългосрочните договори.
  С промените се дава срок на общините да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии – общинска собственост.
  Предлага се средствата от учредяване на сервитути и от правото на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
  Законопроектът, внесен от г-н Димчо Михалевски, бе представен от вносителя, който обобщи предложените промени в няколко основни направления.
  Прецизирани са текстовете за определяне на обхвата на горските териториални единици, поради съществуването на големи общини, на чиято територия са обособени няколко горскостопански единици. Предложени са изменения в инвентаризацията и горското планиране с цел изпълнение на програмата на правителството за намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии.
  Предлагат се промени, с които ще се предпазят брегозащитни култури и насаждения в сервитута на хидромелиоративни съоръжения от изсичане.
  Направени са предложения за гарантиране на получаване на дърва за огрев от социално нуждаещите се, чрез определяне на техния обхват от компетентните служби.
  Предлагат се промени, които предвиждат процедурите за сключване на дългосрочните договори за дървесина да се провеждат в ДГС и ДЛС, като по изключение тези процедури могат да се провеждат в държавните предприятия само за технологична дървесина.
  Предложени са промени, с които се премахва възможността за ограничения или забрани са достъп до площи ползвани от наематели и арендатори на поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост.
  Въвеждат се изисквания за товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти за да се предотврати незаконният добив на дървесина и да се гарантира конкурентната среда. Определя се нов ред за определяне на районите на дейност на държавните предприятия. Въвеждат се изисквания за минимален стаж по специалността за лицата лесовъди.
  Въвеждат се ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие следното решение:
  - с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 7 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване;
  - с 6 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 9гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михалевски, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума