Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
28/11/2013 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18. 11. 2013 г. В заседанието на комисията взеха участие г-жа Мая Тодорова – заместник-министър на младежта и спорта и експерти от министерството, които представиха законопроекта от името на вносителя.
  Със законопроекта се регламентира правния статут на националното младежко представителство в изпълнение на Препоръка Rec (2006) 1 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежката политика и стандартите, установени в Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Определят се изискванията към правно-организационната форма на младежкото представителство и рамката на отношенията му с държавните и общинските органи, възлагат се публични функции по младежко представителство като гаранция за обществения интерес. Националното младежко представителство е израз на самоуправлението и децентрализацията на държавната политика за младежта. Предлаганата нормативна уредба ще насърчи самоорганизирането на българските младежи като израз на самоуправление и ще създаде предпоставки за сформиране на нови организации и укрепване капацитета на съществуващите такива.
  В съответствие със заключенията на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември 2009 г. за насърчаване на творческо поколение и заключенията на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември 2010 г. относно достъпа на младите хора до култура и установените добри практики за подкрепа на младите таланти, законопроектът предвижда мерки за насърчаване, подпомагане и стимулиране на млади хора с изявени дарби, които ще допълнят мерките за закрила на децата с изявени дарби, въведени със Закона за закрила на детето.
  Законопроектът доразвива нормативната основа за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество като основна форма на участие на младите хора за разширяване техните знания, опита и уменията на доброволеца и на хората, с които доброволецът работи. Подобно на Закона за защита при бедствия и Закона за Министерството на вътрешните работи, които първи създадоха нормативна основа за развитието на доброволчеството в съответните сектори, проектът за Закон за изменение и допълнение на Закон за младежта установява нормативни изисквания и стандарти в защита на интересите на младите доброволци.
  Законопроектът предлага легална дефиниция на „младежки обект“ в съответствие с утвърдените европейски практики, както и нормативни гаранции и изисквания за планирането, проектирането и изграждането, поддържането и управлението на обектите на материалната база за младежки дейности. Предвижда се държавата и общините да създават материални условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги и да насърчават инвестициите на други физически и юридически лица в изграждане на младежки обекти, включително по реда на Закона за публично-частното партньорство.
  В хода на дискусията част от изказалите се народни представители изразиха съмнение, че с предложените разпоредби, регламентиращи националното младежко представителство, се създават условия за неравнопоставеност на младежките организации и че могат да доведат до съществуването на ограничен брой национални организации. Изразено бе становище, че разпоредбите за доброволческата дейност се нуждаят от прецизиране с оглед избягване на противоречия с внесения законопроект за доброволчеството. Поставени бяха и редица въпроси, на които отговориха представителите на Министерството на младежта и спорта.
  Представено бе и становище на Националното сдружение на общините в което се изразява подкрепата за законопроекта, като същевременно в него са направени и конкретни предложения за промени в отделни разпоредби, отнасящи се до финансиране на младежките дейности, младежките обекти и др., които според членовете на комисията следва да бъдат взети предвид при подготовката на законопроекта за второ гласуване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 8 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет , да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума