Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
28/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 20. 11. 2013 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Пенко Атанасов. Предложените промени в законопроекта са в две насоки. В действащите разпоредби на чл. 15а от закона е предвидено, че министърът на земеделието и храните, съответно общинските съвети, могат да възлагат управлението на рибните ресурси за любителски риболов на сдруженията по чл. 11. Редът за предоставяне управлението на рибните ресурси в държавните водоеми се определя с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите. В тази връзка е направено допълнение, с което се създава правно основание общинските съвети да приемат наредби за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси във водните обекти – общинска собственост.
  На следващо място се предлага да се удължи срокът, предвиден за регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон до края на 2014 г. Социално икономическата обстановка в страната и широкият кръг от субекти, за които възниква задължението за регистрацията обуславят отлагателното условие. За успешното приключване по регистрацията, включваща административни процедури е необходим по-дълъг период от време. По този начин ще се намали както административната, така и финансовата тежест върху лицата, които се занимават с посочените дейности. Срокът за прекратяване на издадените разрешителни ще бъде съобразен с удължаването на срока по регистрацията.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха подкрепата си за законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление със 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума