Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
18/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет
  На свое заседание, проведено на 18 юли 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет на 10. 06. 2014 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие. От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Клементина Денева – главен секретар на Министерството на регионалното развитие.
  Споразумението е подписано на 4 април 2014 г. В него се предвижда Министерството на регионалното развитие да се възползва от експертизата на Световната банка, за да доразвие мерки, предложени в Плана за действие и в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., Мерките, предвидени в Споразумението, включват техническа помощ за ДКЕВР в частта регулиране на отрасъл ВиК и са насочени към подпомагане за изготвяне на изменения в регулаторната рамка с оглед хармонизацията й за завършване на реформата в отрасъл ВиК, предложения за организационна промяна и за укрепване капацитета на Комисията, както и разработване на ръководство за избягване на „прекомерни разходи” за постигане на съответствие съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402 – 02 – 14, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума