Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
18/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка, № 402 – 02 – 17, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На свое заседание, проведено на 18 юли 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка, № 402 – 02 – 17, внесен от Министерски съвет на 11. 07. 2014 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие. От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Клементина Денева – главен секретар на Министерството на регионалното развитие.
  Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка е подписано на 29 юли 2010 г., като впоследствие е ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2010 г., и влиза в сила от деня на обнародването му – 19 октомври 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.).
  С финансовото споразумение е организиран Холдинговият фонд по JESSICA за България като „самостоятелен финансов ресурс" в рамките на ЕИБ, в който са внесени средства в размер 33 млн. евро, предоставени от Управляващия орган на ОПРР от Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР). Европейската инвестиционна банка управлява и администрира Холдинговия фонд по JESSICA и изпълнява дейността по JESSICA за и от името на Управляващия орган на ОПРР съгласно условията на ратифицираното финансово споразумение и с решенията и под надзора на назначен инвестиционен съвет.
  Основната задача на Холдинговия фонд JESSICA е да осъществи дейности с цел намиране на подходящи партньори за изграждане на фондове за градско развитие (ФГР) и подписване на оперативни споразумения с тях. Те имат задължение да инвестират целия наличен ресурс до края на 2015 г., като ще продължат да действат и след този срок с оглед осигуряване възвращаемост на инвестициите.
  Споразумението за изменение на Финансовото споразумение от
  29 юли 2010 г. между правителството на Република България и ЕИБ има за цел да удължи срока на действие на финансовото споразумение до 31 декември 2015 г., да определи таван на възнаграждението за услугите, изпълнявани от ЕИБ в качеството й на холдингов фонд, както и да определи източника на средствата за изплащането на възнаграждението в рамките на удължения срок на действие.
  В споразумението са договорени клаузи, с които таванът на разходите за услугите, изпълнявани от ЕИБ в качеството й на холдингов фонд, е ограничен до 1,6 % средногодишно от сумата на средствата от ОПРР 2007-2013, предоставени за управление на холдинговия фонд. По този начин делът на разходите за управление в периода до 31 декември 2015 г. ще бъде с 0,1 % по-малък от дължимата такса за управление за първоначалния тригодишен период на действие на финансовото споразумение, в който таксата за управление е до 1,7 % средногодишно от сумата на средствата от ОПРР 2007-2013, предоставени за управление на холдинговия фонд.
  С подписаното споразумение е договорено източник на възнаграждението на ЕИБ в рамките на удължения срок на действие да бъдат средствата от: лихвата, натрупана по сметките на Фондовете за градско развитие и/или от плащанията по сметките на Фондовете за градско развитие от Проектите за градско развитие. До момента на използване на тези средства за плащане на разходите те ще бъдат задържани от ЕИБ и ще бъдат инвестирани в съответствие с Указанията за съкровищно управление по чл. 3 от Финансовото споразумение.
  За удължения период до 31 декември 2015 г. няма да са необходими допълнителни средства от националния бюджет или от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, а възнаграждението ще се изплаща за сметка на операциите на Холдинговия фонд по JESSICA.
  С договорените клаузи се осигурява ефективното изпълнение на дейностите от страна на ЕИБ при управлението на Холдинговия фонд по JESSICA, така че инвестираните средства от ОПРР да бъдат връщани редовно във фондовете за градско развитие и съответно да обезпечават разходите за управление на холдинговия фонд. Подписаното споразумение е съобразено с условията на Решение на Европейската комисия C(2012)9446/19.12.2012 г. по случай SA.35040 (2012/N) – JESSICA Holding Fund Bulgaria, с което Схемата JESSICA Холдингов фонд България е нотифицирана за държавна помощ.
  Споразумението не предвижда предоставяне на допълнителни средства във връзка с удължаването на срока на действие на финансовото споразумение с ЕИБ, поради което предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка, № 402 – 02 – 17, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума