Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
05/06/2014 първо гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от Министерски съвет на 20.05.2014 г.
  На редовно заседание, проведено на 5 юни 2014 г., Комисията по отбрана обсъди Закона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

  На заседанието присъстваха министърът на отбраната г-н Ангел Найденов, полковник Радостин Илиев – директор на дирекция „Отбранителна политика“, полковник Атанас Милин – директор на дирекция „Социална политика“ и мл. лейт. о.з. инж. Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

  От името на вносителите, законопроектът беше представен от министъра на отбраната г-н Ангел Найденов. Съгласно мотивите, при прилагането на действащия Закон за военноинвалидите и военнопострадалите са идентифицирани редица проблеми, които не позволяват целта на закона да бъде изпълнена в неговата пълнота. Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в закона, които са насочени към отстраняване на съществуващите препятствия пред социалното включване и равноправната интеграцията на военноинвалидите и военнопострадалите.

  Дава се възможност национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите да участват чрез свои представители не само във всички национални войнски тържества, но и в регионалните и местни тържества.
  Предлага се на военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които към настоящия момент са 2424 души, средствата за лекарствени продукти, отпуснати им по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, да бъдат изцяло за сметка на държавния бюджет. По отношение на останалите военноинвалиди и военнопострадали се запазва досегашният режим, като държавата поема част от стойността на предписаните им лекарствени продукти.

  Регламентира се ползването на почивните бази на отделните ведомства за отдих и съответно за профилактика и рехабилитация от военноинвалидите и военнопострадалите.
  Дава се право на придружителите на военноинвалиди с увреждане над 90 на сто да пътуват с картата за градския транспорт на правоимащия, включително и в случаите, когато не го придружават.

  С измененията в Закона за висшето образование се предлага военнопострадалите да се добавят към лицата, ползващи облекчени условия при осигуряване на достъпа им до висше образование.

  С предложените промени в законопроекта се осигурява изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г., която има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и в частност на военноинвалидите и военнопострадалите.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Спас Панчев, Владимир Тошев, Венцислав Лаков, Пламен Манушев и заместник-председателят на Комисията по отбрана Борис Цветков, които заявиха своята подкрепа към предложения законопроект. В хода на дискусията бяха засегнати въпроси относно бюджетната рамка на законопроекта.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, да приеме Закона за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, № 402-01-23, внесен от Министерски съвет на 20.05.2014 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума