Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
11/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-46, внесен от н.п. Лиляна Павлова Николова и гр.н.п. на 31 юли 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-46, внесен от н.п. Лиляна Павлова Николова и гр.н.п. на 31 юли 2013 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 септември 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-46, внесен от н.п. Лиляна Павлова Николова и гр.н.п. на 31 юли 2013 г.
  В работата на комисията взеха участие г-н Явор Гечев – зам.-министър на земеделието и храните, г-н Николай Маринов –директор на Главна дирекция „Земеделие и поземлените отношения”, г-жа Таня Алексиева – главен експерт в Отдел „Регистри и договори“. От Изпълнителната агенция по горите – г-жа Даниела Ангелова – юрисконсулт и г-жа Антония Лозанова – експерт.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от н.п. Любен Татарски, който подчерта, че има крайна необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба, регулираща дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  Основните промени в предложения законопроект са следните:
  Предлага се в обхвата на кадастъра да бъдат включени данни за зони на ограничения върху поземлените имоти, произтичащи от сервитути, като за тях ще се води регистър. Обект на кадастъра ще бъдат и съоръжения на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект.
  Производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри ще може да се инициира и от физически и юридически лица за тяхна сметка. За районите в неурбанизирани територии е предвидено кадастрална карта и кадастрални регистри да могат да се създават и само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато отговарят по съдържание и точност. Данните ще се предоставят от Министерството на земеделието и храните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Одобрението на картата и регистрите ще става със заповед на изпълнителния директор на агенцията, като за издаването на заповедта ще бъде уведомяван министъра на земеделието и храните.
  При разглеждане на направени възражения по кадастрална карта и кадастрални регистри в състава на комисията да бъдат включени представители на Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителна агенция по горите.
  Правят се редица промени по отношение на реда за изменяне на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с тяхното поддържането в актуално състояние.
  При възстановено по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи право на собственост върху земеделски земи, включени в урбанизирани територии, нотариален акт ще се издава след индивидуализирането на поземления имот с граници и идентификатор в скица-проект. Същото се изисква и за издаване на решение за възстановяване правото на собственост върху поземлен имот, когато за землището има одобрена кадастрална карта.
  Предвидено е при установена непълнота или грешка в кадастрална карта и кадастрални регистри, създадени въз основа на данни от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, засегнатите собственици да се обезщетяват по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и съответно на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  Разширяват се възможностите за безвъзмезден обмен на данни както между информационните системи, включително на търговския и на имотния регистър, така и за нуждите на ведомствата и общинските администрации при изпълнение на техните правомощия.
  Официалните удостоверителни документи ще се издават за територията на цялата страна от всяка служба по геодезия, картография и кадастър.
  С Преходните и заключителните разпоредби се правят изменения в други свързани закони. По отношение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи се предлага установяването на граници на земеделските имоти в землища с одобрена кадастрална карта вече да се извършва по реда на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  В комисията е постъпило писмено становище по законопроекта от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с множество забележки.
  В комисията е постъпило писмено становище от Министерство на земеделието и храните, което не подкрепя законопроекта, тъй като приемането на част от неговите разпоредби би довело до проблеми както за гражданите, бизнеса и бенефициентите, така и до редица негативни последици за дейностите, извършвани от Министерство на земеделието и храните и от органите по поземлена собственост.
  В последвалата дискусия участие взеха н.п.Любен Татарски, Сияна Фудулова, Петър Якимов, Методи Теохаров и проф.Бъчварова.
  По време на дискусията беше изтъкнато, че картата на възстановената собственост не е кадастрална карта по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. Тя е създадена за обслужване дейностите по възстановяване правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Картата на възстановената собственост поддържа значително количество специализирана информация и данни, като договори за ползване на земеделски земи, различни видове тежести, възбрани, ограничения на ползването и др. Такава информация не се поддържа в кадастралната карта. В този смисъл, след формалното предаване на картата на възстановената собственост и нейното преобразуване в кадастрална карта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър не би могла да предоставя тези данни на Министерството на земеделието и храните, което ще направи на практика невъзможно постановяването на решения за възстановяване правото на собственост.
  Освен това предвид факта, че и до сега при изработването на кадастрални карти не се извършва реално обновяване на кадастралната информация за земеделските и горските територии, и не се отстраняват явни фактически грешки, допуснати при изработването на картата на възстановената собственост, механичното прехвърляне ще доведе до формално обявяване на територията на страната за покрита с кадастрална информация, без тази информация да притежава необходимото качество и точност, което би поставило под въпрос и основната дейност на агенцията за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.
  Другият проблем, който би възникнал е по отношение на дейностите, свързани с управлението и стопанисването на имотите от държавния поземлен фонд като поддържане на регистъра; провеждане на тръжни процедури за свободни земеделски имоти; управление на земеползването - сключване на споразумения и изготвяне на карти на масивите за ползване; осъществяване на проекти за комасация; изработване на плановете за обезщетение; проверки на заявените за подпомагане площи; поддържане на регистър на имотите с променено предназначение, включително ще попречи на приключването на реституционните процеси в земеделските и горските територии.
  Особено сериозен проблем би възникнал с усвояването на средства по линия на Европейския фонд за развитие на селските райони и по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, финансиращ преките плащания. Министерство на земеделието и храните като администриращ орган използва множество данни, свързани с поземлената собственост, които са въз основа на картата на възстановената собственост.
  Не на последно място бяха изтъкнати аргументи затова, че ще се затрудни административното обслужване на гражданите и бизнеса, тъй като министерството разполага със структурни звена на общинско ниво, докато агенцията има звена в областните центрове и няколко изнесени офиса. Освен това плановете на населените места без одобрена кадастрално карта се поддържат и актуализират от техническите служби към общините, които ще продължат да обслужват урбанизираната територия, а службите по кадастъра ще обслужват земеделските и горските територии, което няма да позволи обслужването на „едно гише“.
  Беше отбелязано също така, че таксите, които агенцията ще събира за същите административни услуги ще бъдат многократно по-високи от тези, събирани от органите по поземлена собственост.
  Народният представител Любен Татарски се съгласи, че наистина в картата на възстановената собственост има пропуски, но изрази убеждението, че все пак законопроектът създава възможност да бъде създадена кадастрална карта на територията на страната, без която нито регионите, нито държавата като цяло може да се развива.
  От Министерството на земеделието и храните заявиха, че предложения в законопроекта подход противоречи на философията и приоритетите на министерството, което е основен ползвател на информация. Беше изтъкнато, че се работи по изготвянето на цялостен пакет от мерки за създаване на интегрирана база данни, която да бъде единна за всички структури на министерството, вкл. второстепенните разпоредители и която да бъде собственост на министерството. Според министерството тази база следва да съдържа информация за парцелите и техните собственици, за техните ползватели и за допустимите за подпомагане слоеве. Освен това да има регистри на техниката, на животновъдните обекти, вкл. с ушните марки на животните и на земеделските производители. Цялата информация ще се поддържа в актуален вид, като се въведе задължение за обмен на данни между всички институции.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 8 гласа “за”, 6 гласа “против” и 4 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-46, внесен от н.п. Лиляна Павлова и гр.н.п. на 31 юли 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума