Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
25/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 354-01-52, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр. н. п. на 04 септември 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 354-01-52, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр. н. п. на 04 септември 2013 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 25 септември 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 354-01-52, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр. н. п. на 04 септември 2013 г.
  В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните – г-н Явор Гечев – зам.-министър, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правна”, д-р Златка Възелова – директор на Дирекция „Животновъдство” и г-н Тодор Тодоров – старши експерт в Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – д-р Вецеслава Тасева – изпълнителен директор, г-жа Анита Пашова – директор на Дирекция „Правна” и д-р Илиян Бойковски – началник на Отдел „Индентификация и частна практика“. Присъстваха и представители на различни граждански организации.
  Законопроектът беше представен от вносителя проф. Бъчварова.
  Основните промени са следните:
  Предлага се дейностите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация да могат да бъдат извършвани не само от ветеринарномедицински специалисти, а от всички лица, обучени по ред на наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на здравеопазването.
  При необходимост изпълнителният директор на БАБХ ще може да издава заповед за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните от ветеринарни лекари от БАБХ или от ветеринарномедицински специалисти, извън системата на БАБХ.
  Предлага се разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, да бъдат за сметка на акредитираните лаборатории.
  Въвежда се задължение в 6-месечен срок Българската агенция по безопасност на храните да осигури на животновъдните организации достъп до данните от Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.
  Разширява се кръгът на лицата, имащи право да извършват официална идентификация на животни, като се предвижда това да могат да правят техните собственици или упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации.
  Намалява се срока за идентификация и въвеждане на данните в интегрираната информационна система.
  Направени са съответни изменения в Административнонаказателните разпоредби.
  Законопроектът няма да доведе до разходване на допълнителни средства от държавния бюджет.
  Законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове и на указа за неговото прилагане.
  В комисията е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта и с конкретни предложения по текстовете, които ще бъдат обсъдени между първо и второ четене.
  Постъпило е писмено становище и от Българския ветеринарен съюз, в което се настоява за отпадане на възможността служители на БАБХ да извършват дейности, които са обект на контрол от самите тях.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители проф. Бъчварова, Петър Якимов, Владимир Иванов, Десислава Танева и Хами Хамиев.
  Професор Бъчварова изтъкна, че предложените промени представляват само най-неотложните мерки, които следва да се предприемат. Освен това обясни, че е проведена среща с ръководството на Българския ветеринарен съюз, които са подкрепили по голямата част от предложените промени, особено в частта им, предвиждаща възможност идентификацията на животни да бъде извършвана освен от ветеринарномедицински специалисти и от самите животновъди или от развъдни организации. На срещата са били коментирани и текстовете, по които те са изразили резерви.
  Като цяло народни представители бяха единодушни, че промените са необходими и следва да бъдат подкрепени.
  От министерството предложиха между първо и второ четене да се промени досегашния ред, при който 40 % от стойността на средствата за идентификация на животните се плаща като държавна помощ от ДФ „Земеделие” и да се предвиди, че тези разходи са за сметка на собствениците на животните, а ДФ „Земеделие” да предоставя държавната помощ, само когато средствата за идентификация отговарят на определени изисквания на контролния орган. По този начин собствениците на животни ще имат възможност да закупуват идентификаторите от избрани от тях търговци или производители, а след това, ако същите отговарят на изискванията, ДФ „Земеделие” ще може да им възстанови разходите.
  Беше поставен въпрос относно възможността дейностите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация да бъдат извършвани не само от ветеринарномедицински специалисти, а от всички правоспособни лица и няма ли това да доведе до занижаване на критериите към изпълнителите и съответно до застрашаване на здравето на хората. В тази връзка проф. Бъчварова обясни, че предложението първоначално е инициирано от общински фирми, които са настоявали за подобна промяна.
  От БАБХ аргументираха промяната с необходимостта да бъде премахнат съществуващия монопол и с факта че и в момента практиката е част от тези дейности да се извършват от фирми, които са както на подчинение на едно от двете министерства - Министерството на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, така и от фирми извън тези системи.

  В заключение Комисията по земеделието и храните с 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 354-01-52, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр. н. п. на 04 септември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума