Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
02/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за животновъдството № 302-01-19, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за животновъдството № 302-01-19, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 2 октомври 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за животновъдството № 302-01-19, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.
  В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните – г-н Бюрхан Абазов – зам.-министър, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правна”, г-жа Дора Ненова – директор на Дирекция "Държавни помощи и регулации" и г-жа Радостка Савова – началник на отдел в същата дирекция, г-жа Силвия Василева – началник на отдел в Дирекция „Животновъдство”. От Националната служба по зърното – г-н Злати Златев – изпълнителен директор.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник- министър Абазов, който изтъкна, че в основната си част промените целят намаляване на регулаторната и административната тежест за бизнеса, чрез отпадане на изискването бизнес операторите да предоставят публично достъпна информация за актуалното си състояние, която може да бъде получена по служебен път.
  Промените са следните:
  В Закона за животновъдството отпада изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, при регистрация на развъдни ферми и стопанства и на заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация, при получаване на разрешение за извършване на развъдна дейност.
  В Закона за подпомагане на земеделските производители се отменя предприсъединителния механизъм за предварително лицензиране на вноса на земеделски продукти.
  В Закона за съхранение и търговия със зърно се намаляват изискуемите документи при лицензиране на публични складове на зърно и регистрация на търговци на зърно.
  Намаляват се и сроковете за издаване на лицензии за публичен склад на зърно и за регистрация на зърнохранилище, като се конкретизират обстоятелствата, при които лицензията или удостоверението се изменят.
  Отпада издаването на удостоверение за съответствие при вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти.
  В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите срокът на валидност и наименованието на Лицензията за внос на коноп се синхронизира със съответния регламент на Европейския съюз.
  В Закона за горите се облекчава процедурата по вписване на браншовите организации в регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор, като вместо удостоверение за актуално състояние се изисква единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
  Изцяло се отменя Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители проф. Светла Бъчварова, проф. Методи Теохаров и Десислава Танева.
  От Националната служба по зърното подкрепиха законопроекта, но изразиха несъгласие с предложението да отпадне издаването на удостоверения за съответствие при вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти. Те се аргументираха с това, че тези документи са част от контролната система по цялата верига от производителя до износителя и представляват единственият източник на оперативна информация за количествата зърно, напуснали страната. Отбелязаха, че тази информация служи за изготвяне на седмичния обзор за състоянието на зърнения пазар, на оперативния месечен зърнен баланс, а също така и за своевременното подаване на данни до Европейската комисия, чрез Общата система за обмен на данни (AMIS). Освен това информацията се използва при съвместните проверки на Националната служба по зърното и Националната агенция по приходите, и нейната липса или некоректност би намалила ефективността на контрола и би затруднило борбата с данъчни измами при вътрешнообщностни доставки на зърно.
  Част от народните представители изразиха готовност между първо и второ четене на законопроекта да обмислят аргументите на Националната служба по зърното, но бяха единодушни, че предложените промени следва да бъдат подкрепени, тъй като ще спомогнат за намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса. Беше направена препоръка Министерството на земеделието и храните да предприеме сходни мерки и по отношение на многобройните подзаконови нормативни актове, особено тези, регулиращи прилагането на мерките по Програмата за развитие на селските райони.

  В заключение след проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “в ъздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закон а за животновъдството № 302-01-19, внесен от Министерския съвет на 20 септември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума