Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
09/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2013 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 09 октомври 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2013 г.
  В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните – г-н Бюрхан Абазов – зам.-министър, г-н Николай Маринов - директор на Главна дирекция „Земеделие и поземлените отношения”, г-жа Дора Ненова – директор на Дирекция "Държавни помощи и регулации", г-жа Маринела Горчева – от Дирекция „Финансово стопански дейности”, г-жа Мария Панайотова – старши юрисконсулт. От Контролно-техническа инспекция – г-н Георги Алексиев - изпълнителен директор. От Държавен Фонд „Земеделие“ – г-н Иван Капитанов – зам.-изпълнителен директор. От Министерство на финансите – г-жа Людмила Петкова – зам.- министър и г-н Красимир Сивев – директор на Дирекция „Данъчна политика”. От Агенция „Митници“ – г-н Божидар Алексиев – директор на Дирекция „Акцизи” и г-жа Наташа Петрова – началник на Отдел „Акцизи”.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник- министър Петкова.
  Основните промени в обхвата на компетентност на Комисията по земеделието и храните са следните:
  Допълва се разпоредбата, определяща характеристиките на „отпадъците от тютюн“, като е предвидено, че онези отпадъци, които не попадат в обхвата на понятието се унищожават, влагат в производство на тютюневи изделия, извеждат за друга държава членка или изнасят. Прецизира се и кръгът от лица, които могат да извършват тези дейности.
  Намаляват се сроковете за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия, когато са изпълнени условията за издаване на разрешение и подадените документи отговарят на изискванията.
  Дава се възможност на малките винопроизводители в случаите, когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, да прилагат режима отложено плащане на акциз.
  Предлагат се синхронизирани изменения в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за подпомагане на земеделските производители, които са във връзка с въвеждането в действие на одобрена схема за държавна помощ за „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери за гориво“. Схемата е в сила до края на 2013 г., но не е била задействана, затова ще може да се прилага след като Европейската комисия постанови решение за удължаване срока на нейното действие до края на 2014 г.
  Право на подпомагане ще имат регистрирани земеделските производители, които при закупуване на газьол, използван при първично селскостопанско производство, ще имат право да приспадат акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. Механизмът ще се прилага за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни. Общата номинална стойност на ваучерите за гориво ще се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  Ваучерите ще се разпределят въз основа на първоначална и окончателна индивидуална квота, определени на базата на декларации, подадени в компетентната областна дирекция „Земеделие“ и ще бъдат в литри гориво. Първоначалната квота ще бъде за прогнозно годишно потребление на гориво, коригирано съобразно одобрена методика. Окончателната квота ще бъде за действително изразходеното гориво.
  В декларацията за първоначалната индивидуална квота земеделските производители ще вписват обработваемите площи по видове култури, брой отглеждани животни по видове и прогнозно годишно потребление на гориво. В декларацията за окончателната квота ще декларират обем изразходено гориво въз основа на фактурите за покупка на гориво и данните от дневника, който следва да водят за количествата закупено и изразходено гориво, видове и обем извършени дейности, използвани машини и съоръжения.
  Контролът за съответствието на данните от дневниците и фактурите с действително изразходеното гориво ще се извършва от съответната областна дирекция „Земеделие” съвместно с Контролно-техническата инспекция.
  Отстъпката на акциза ще е равна на номиналната стойност на ваучера или на сбора от вписаните в съответните ваучери стойности, при повече от един ваучер, като на всеки производител се полагат не повече от осем ваучера годишно според литрите газьол, за които имат право на отстъпка. Отстъпката е прогнозна и окончателна и се определя в левове.
  Ваучерите ще се предоставят от областните дирекции „Земеделие” след подаването на съответните декларации на два етапа. Първоначално в размер 60 на сто от отстъпката по първоначалната квота, а след това за разликата със стойността на ваучерите.
  Министерството на земеделието и храните следва да поддържа електронен регистър за предоставените ваучери и да предоставя на Агенция „Митници” обобщена информация с данните от регистъра.
  Предвидено е ваучери да не се предоставят, когато земеделския производител е получател на друго публично финансиране за същите разходи за акциз върху гориво, използвано за целите на първично селскостопанско производство. В случай на двойно публично финансиране, помощта под формата на ваучери за гориво става изискуема и подлежи на възстановяване.
  Ваучерите могат да се използват еднократно, лично от земеделския производител и единствено за осъществяване на дейността, за която са предоставени. Лицата, приели ваучери като платежно средство имат право да ги използват единствено за закупуване на газьол от други лица и единствено за целите на Закона за акцизите и данъчните складове.
  Разписан е ред за издаването и последващия контрол върху вече издадените ваучери.
  Земеделските производители, нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво няма да имат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок от 2 години.
  Създава се административнонаказателна разпоредба за установени нарушения и се въвеждат съответните термини.
  В комисията е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните по законопроекта, в което се подчертава, че на областните дирекции „Земеделие” се възлагат значителни по обем дейности по отношение на определянето на първоначалната и окончателната индивидуална квота, и във връзка с установяването на действително изразходваното гориво. Тези дейности обаче от една страна не са обезпечени финансово предвид това, че са възложени на второстепенни разпоредители с бюджетни средства, каквито са областните дирекции „Земеделие”, от друга страна не са обезпечени и с необходимия административен капацитет. В тази връзка в становището се предлага тези ангажименти да бъдат възложени на регионалните структури на Държавен фонд „Земеделие”, където работят финансисти и инженери с необходимата компетентност и квалификация.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители проф. Светла Бъчварова, проф. Методи Теохаров, Пенко Атанасов, Петър Якимов и Десислава Танева.
  На поставен въпрос кое налага изменение на понятието за „отпадъци от тютюн“, беше обяснено, че по европейското законодателство тези отпадъци се считат за акцизна стока, когато се продават на дребно в потребителски опаковки и могат да се пушат. В тази връзка предложението цели да се прецизира, че отпадъците, които се унищожават, влагат в производство на тютюневи изделия, извеждат за друга държава членка или изнасят, не се считат за акцизна стока, като по този начин се ограничи възможността за злоупотреби и отклонение от акцизното облагане.
  По отношение на намалената акцизна ставка върху газьола заместник- министър Петкова припомни, че първоначално схемата е одобрена с общ бюджет от 70 млн. лв., но предвид възможността тази сума да бъде увеличена с до 20 % без допълнителна нотификация, в искането за удължаване на срока на действие на схемата, изпратено до Европейската комисия е заложен бюджет от 84 млн. лв. Съответно това е сумата, която ще бъде заложена в закона за държавния бюджет за следващата година.
  Освен това обясни, че целият механизъм на прилагане на мярката по отношение на издаването, начина на предоставяне, контрола върху използването и отчитането на ваучерите за гориво, както и практическото възстановяване на акциза, представлява неразделна част от нотификацията и е одобрен от Европейската комисия.
  На поставен въпрос относно начина, по който ще бъде определена средната норма на потребление на гориво в зависимост от извършваните дейности, беше обяснено, че в момента се разработва методика, в която ще бъдат заложени конкретни параметри по видове култури и животни, която предстои да бъде одобрена от министъра на земеделието и храните.
  Другият дискутиран въпрос, касаеше начина, по който на практика ще се установява коректността на декларираните и реално обработени площи или съответно броя отглеждани животни. В тази връзка стана ясно, че източника на информация по отношение на декларираните обработваеми площи ще бъде Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), по отношение на отглежданите животни ще се използва Информационната система на БАБХ – ВетИС, която също е част от (ИСАК).
  Част от народните представители изразиха становището, че схемата изглежда доста сложна за прилагане, но от друга страна беше изтъкнато, че предложения механизъм създава възможност за диференциация на дейностите, което ще позволи всеобхватно и равнопоставено подпомагане на земеделските производители от всички сектори, включително и на интензивните сектори.
  От Министерството на земеделието и храните подкрепиха законопроекта и поеха ангажимент съвместно с Министерството на финансите да обсъдят конкретните си предложения за прецизиране на текстовете, които да бъдат представени между първо и второ четене на законопроекта.
  Всички народните представители, взели участие в дискусията бяха единодушни, че законопроекта следва да бъде подкрепен.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27 септември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума