Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
23/10/2013 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 септември 2013 г., приет на първо гласуване на 10 октомври 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 септември 2013 г., приет на първо гласуване на 10 октомври 2013 г.

  Проект
  ІІ гласуване


  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

  (Обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и бр. 7, 15, 66, 68 и 83 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 7, ал. 2 думите „ветеринарномедицински специалисти“ се заменят с „обучени лица“ и накрая се добавя „и министъра на здравеопазването“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 7, ал. 2 думите „ветеринарномедицински специалисти“ се заменят с „обучени лица“ и думите „наредба на министъра на земеделието и храните“ се заменят с „наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето“.


  § 2. В чл. 8, ал. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 46ж“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 46г, ал. 1 накрая се добавя „с изключение на разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на акредитираните лаборатории“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. Член 46ж се изменя така:
  „Чл. 46ж. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ издава заповед за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните от ветеринарни лекари от БАБХ или от ветеринарномедицински специалисти извън системата на БАБХ.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява достъп до данните на:
  1. Европейската комисия при поискване;
  2. животновъдните организации по смисъла на Закона за животновъдството.“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Любен Татарски и н.п. Валентин Василев
  В § 5 точка 2 на предложения текст на чл. 51 ал. 3 се изменя така:
  „2. признатите развъдни организации по чл. 29 от Закона за животновъдството“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява достъп до данните на:
  1. Европейската комисия при поискване;
  2. развъдните организации по чл. 8 от Закона за животновъдството.“.


  § 6. Създава се нов чл. 51а:
  “Чл. 51а. Официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации в 5 дневен срок от раждането на животните.“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Любен Татарски и н.п. Валентин Василев
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. Създава се нов чл. 51а:
  Чл. 51а. Официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или признатите развъдни организации по чл. 29 от Закона за животновъдството в 5 дневен срок от раждането на животните.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. Създава се нов чл. 51а:
  “Чл. 51а. Официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации по чл. 8 от Закона за животновъдството в 5-дневен срок от раждането на животните.“.


  § 7. Досегашният чл. 51а става чл. 51б.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. Досегашният чл. 51б става чл. 51в и в него в ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „чл. 51б“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл. 132 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 7, б. „б“ думите “и въведените данни” се заменят с “като му предоставя данните от идентификацията за въвеждането им”.
  2. В ал. 2 думите „7 дни“ се заменят с „три дни“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  § 10. В чл. 414а, ал. 1 и 3 думите „или чл. 46ж“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В чл. 442б, ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „чл. 51б“ и думите „чл. 51б“ се заменят с „чл. 51в“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на подразделението:
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  § 12. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп на животновъдните организации по чл. 51, ал. 3, т. 2 до данните от Интегрираната информационна система.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Любен Татарски и н.п. Валентин Василев
  В § 12 думите „животновъдните организации по чл. 51, ал. 3, т. 2“ се заменят с „развъдните организации по чл. 29 от Закона за животновъдството“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп на развъдните организации по чл. 51, ал. 3, т. 2 до данните от Интегрираната информационна система.


  Комисията предлага да се създадат § 13, 14 и 15:
  § 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) в чл. 62, ал. 2 накрая се добавя „и министъра на земеделието и храните“.

  § 14. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните приемат наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето.

  § 15. Параграфи 6, 7, 8 и 11 влизат в сила от 1 януари 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума