Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
27/11/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 ноември 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 ноември 2013 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 27 ноември 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 ноември 2013 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните –инж. Валентина Маринова – заместник-министър и г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – г-жа Маргарита Петкова – заместник-изпълнителен директор и г-жа Мария Балчева – главен юрисконсулт.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от н.п. Пенко Атанасов.
  Предложените промени са две. С първото предложение са създава правно основание общинските съвети да приемат наредби за реда за предоставяне на управлението на рибните ресурси във водните обекти – общинска собственост, на сдруженията за любителски риболов.
  Второто предложение е за удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон, на лицата, осъществяващи стопански риболов, дейности по развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, дейност като регистриран купувач или център за първа продажба. Съответно с едно година се удължава и срокът, в който се прекратяват издадените разрешителни и извършените регистрации за стопански риболов на лицата, които не са се регистрирали.
  В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта.
  В последвалата дискусия участие взеха н.п. Десислава Танева, проф. Светла Бъчварова, Спас Панчев и Пенко Атанасов.
  По отношение на възможността общинските съвети да приемат собствени наредби за реда за предоставяне на управлението на рибните ресурси във водните обекти, тяхна собственост, беше изразено становището, че предвид необходимостта от единна управленска политика на национално и общинско ниво, вносителите следва или да оттеглят предложения текст или да обвържат общините със задължението тези наредби да бъдат съгласувани с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
  Като вариант беше предложена и възможността общинските съвети да прилагат наредбата на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите, с която на сдруженията се предоставя управлението на рибните ресурси в реките, старите речни корита и водните обекти - държавна собственост, определени само за любителски риболов.
  По отношение на второто предложение всички народни представители бяха единодушни, че удължаването на срока за регистрация е спешно и следва да бъде подкрепено, предвид социално-икономическата обстановка в страната и широкия кръг от субекти, основно с малки рибарски лодки, за които това задължение представлява сериозна финансова и административна тежест.
  Все пак беше припомнено, че изискването за регистрация е въведено по настояване на Европейската комисия и следва да бъде преценено дали няма да доведе до негативни последици.
  Също така беше представено становище на браншови организации, в което се изтъква, че задължението за регистрация не съответства на постигнатия общ подход за регламент на Европейския съюз по Европейския фонд за морско дело и рибарство, който прави разграничение между стопански едромащабен и крайбрежен дребномащабен риболов, извършван от плавателни съдове до 12 м. Закона за рибарство и аквакултури не прави подобно разграничение и в тази връзка браншовите организации предлагат до приемането на изменения в действащия закон, изискването за регистрация да не се прилага за лица, ползващи съдове до 12 м.

  В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните със 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 354-01-82, внесен от проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 ноември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума