Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
12/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 февруари 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 февруари 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 12 март 2014 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 февруари 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – проф. Димитър Греков – министър, д-р инж. Валентина Маринова и г-н Бюрхан Абазов – заместник-министри, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“, г-н Слави Кралев - началник на отдел в Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” и г-жа Десислава Кърчанова - началник на отдел в същата дирекция.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от проф. Бъчварова.
  Със законопроекта са предвидени следните основни промени:
  Определя се какъв процент от сумите, получени в резултат на намаления и изключвания при прилагане на кръстосаното съответствие, както и сумите, възстановени от бенефициенти вследствие на нередности или небрежност, ще се считат за приход на ДФЗ. Съответно е разписана дефиниция на понятието „кръстосано съответствие“.
  Отпада задължението на Разплащателната агенция да предприема принудителни действия за събиране на недължимо платени суми, когато не надвишават левовата равностойност на 100 евро.
  В системата за идентификация на земеделските парцели се създават два нови специализирани слоя - „Площи в добро земеделско състояние“ и „Постоянни пасища“, чийто обхват ще се определя със заповед на министъра на земеделието и храните. Включването на земеделските земи в тези слоеве ще бъде основание за получаване на директни плащания.
  По отношение на слой „Постоянни пасища” е предвидено, че включените в него площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Забранява се тяхното преобразуване и разораване, освен по изключение, когато друга площ в стопанството бъде преобразувана в постоянно пасище. Предвидени са санкции при нарушение на тази забрана, както и задължение за земеделските стопани в 6-месечен срок пасищата да бъдат възстановени.
  Друга важна промяна е свързана с текстовете, определящи кръгът от лица, ползватели на земеделски земи, които могат да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. Изброени са актовете, които могат да послужат за доказване на правното основание за ползване на земеделските площи, като е предвидено задължение тези актове да бъдат предварително регистрирани в специализиран софтуерен продукт. Тази регистрация ще бъде основание за вписването на информацията от заявленията за подпомагане. Предвидено е тази разпоредба да влезе в сила от 1 януари 2015 г.
  Прецизирани са основанията, на който Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ.
  Облекчава се процедурата по кандидатстване за национални доплащания и за специфично подпомагане.
  В Административнонаказателните разпоредби са предвидени и санкции, свързани с нарушения при предоставянето и използването на ваучери за гориво.
  Има постъпило становище от Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта и с конкретни предложения, които ще бъдат разгледани между първи и второ четене.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Спас Панчев, Петър Якимов, Десислава Танева, Владимир Иванов и проф. Светла Бъчварова.
  Като цяло изказаните становища бяха в подкрепа на законопроекта с аргументите, че той ще има дисциплиниращо действие при подаването на заявления за подпомагане, ще създаде условия за коректното определяне на действителните ползватели на заявените площи и като цяло ще подпомогне администрирането и контрола на директните плащания. Освен това с промените ще се гарантира опазването на постоянните пасища и спазването на европейския ангажимент на страната за поддържане на определено съотношение на площите с начин на трайно ползване „постоянни пасища“ спрямо общата земеделска площ.
  В хода на дискусията бяха изразени резерви по отношение на предложението част от наложените санкции да остават в приход на ДФ „Земеделие“, предвид опасността служители на фонда по-често да налагат не дотам оправдани санкции на земеделските производители. Освен това имаше и забележка по отношение на възможността ДФ „Земеделие“ да одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания, тъй като общите параметри за национални доплащания се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  Представителите на браншовите организации направиха някои конкретни предложения по текстовете, които също ще бъдат обсъдени между първи и второ четене.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните със 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 454-01-24, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 20 февруари 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума