Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
19/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от н.п. Румен Гечев и гр.н.п. на 7 март 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от н.п. Румен Гечев и гр.н.п. на 7 март 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 19 март 2014 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от н.п. Румен Гечев и гр.н.п. на 7 март 2014г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – г-н Явор Гечев – заместник-министър, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“, г-жа Десислава Василева – началник на отдел в Дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари”. От Българската агенция по безопасност на храните – г-жа Райна Иванова – началник на отдел и г-н Емил Кръстев - главен юрисконсулт.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от н.п. Спас Панчев.
  От компетентността на Комисията по земеделието и храните са предвидените промени в Закона за храните. Предлага се при периодични доставки на предназначени за продажба храни на купувачи с общ годишен оборот за предходната година над 50 млн. лв. да се сключват писмени договори, в съответствие с типовите договори и/или с общите условия за доставка на храни, съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и на правилата за добросъвестна търговска практика.
  Предвидени са и редица ограничителни разпоредби по отношение на клаузите, които могат да бъдат включвани в договорите. В тях няма да могат да бъдат включвани обвързващи клаузи за предоставяне на услуги от купувача на продавача; забрани или ограничения за продавача да предлага стоките си на други купувачи; ограничения за доставка или отказ от предлагане на стока под регистрирана собствена търговска марка на производителя, в случаите когато търговецът предлага същия продукт със своя марка; ограничения търговския партньор да предоставя същите или по-добри условия на трети лица, както и необосновано високи такси.
  Договорите ще подлежат на официален контрол. Предвидени са санкции за нарушения. Вече сключените договори следва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания в тримесечен срок.

  Освен това е предвидено лицата, извършващи търговия на дребно с храни да не могат да прехвърлят върху доставчиците отговорността за храни с изтекъл в търговския обект срок на съхранение и за бракувани в обекта храни, освен ако са доставени с недостатъци.
  В комисията е постъпило становище от Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта и с конкретни предложения по част от текстовете, което е предоставено на водещата комисия.
  Становището на Българската агенция по безопасност на храните, изразено на заседанието също беше в подкрепа на законопроекта и със сходни бележки.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Спас Панчев, Владимир Иванов, проф. Методи Теохаров и проф. Светла Бъчварова.
  Беше отбелязано, че контролът по спазване на новите изисквания следва да се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията, тъй като Българската агенция по безопасност на храните не разполага с необходимата специфична експертиза и компетентност да изпълнява подобни контролни функции.
  Освен това следва да се предвиди срок за изпращане на проектите на типови договори, на общи условия и на проектите за изменения на вече сключени договори на Комисията за защита на конкуренцията.
  От името на парламентарната група на ГЕРБ беше заявено, че ще се въздържат да подкрепят предложените промени, тъй като те са непълни и изтъкнаха, че за да бъдат ограничени нелоялните търговски практики следва да има добре обмислена и цялостно подготвена промяна.
  Като цяло всички изказали се бяха единодушни, че подобна регулация е крайно необходима и следва да бъдат приети правила, които да регулират взаимоотношенията по веригата на доставки на храни и да създадат равнопоставеност между договарящите се страни.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните със 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от н.п. Румен Гечев и гр.н.п. на 7 март 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума