Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
04/06/2014 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен проф. Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен проф. Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 4 юни 2014 г., на което обсъди законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен проф. Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“, г-н Петър Вутов – директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация”, г-жа Лилия Стоянова и г-н Стоил Дудулов – началници на отдели в същата дирекция, както и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът с мотивите към него беше представен от проф. Светла Бъчварова.
  Първото предложение касае земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или съответната мярка за периода 2013 – 2020 г. Предлага се тези земи да се разпределят на одобрените по мярката земеделски стопани, като условието е ползвателите да са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за участие в споразумение или разпределение за площи, които са по-големи или равни на одобрена за подпомагане площ. До изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент местоположението и географските граници на тези земи няма да могат да бъдат променяни.
  С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага в тримесечен срок министърът на земеделието и храните, съответно областните управители, да извършат проверка за съответствие с действащото законодателство на сключените през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите.
  Освен това се разписва ред за приключване на недовършените производства по чл. 37и - 37п до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.).
  Определя се краен срок, в който търговските дружества по чл. 3, ал. 7 следва да изпълнят изискванията на закона по отношение на правото да притежават собственост върху земеделски земи и се въвеждат съответните санкции при неспазването на този срок.
  В подкрепа на законопроекта е постъпило писмено становище от Министерството на земеделието и храните с конкретни бележки, които ще бъдат отразени между първо и второ четене.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Десислава Танева, Пенко Атанасов, Димитър Иванов, Петър Якимов, Владимир Иванов, Тунджай Наимов, Валентин Василев и проф. Светла Бъчварова.
  Широко дискутирано беше предложението по отношение на земите, одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания”. Народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около становището, че е необходимо да бъде въведена регулация, която да разреши съществуващия проблем при част от земеделските производители, поели 5-годишни агроекологични ангажименти, които при смяна на местоположението на одобрените за подпомагане земи не могат да изпълнят условията за подпомагане и съответно търпят санкции. Като цяло обаче беше изразено становище, че текстът следва да бъде прецизиран. От парламентарната група на ПП ГЕБРБ отбелязаха, че следва да се уточни дали така предложеният регламент ще важи за всички сключени договори, при какви условия и на какви цени ще бъдат отдавани земите в рамките на тези 5 години, и няма ли това да доведе до неравнопоставеност между земеделските производители одобрени по агроекологичната мярка и тези, които ще участват за разпределение по общия ред.
  От неправителствените организации изказаха принципна подкрепа за предложението и заявиха, че ще предоставят на комисията своите конкретни бележки между първо и второ четене на законопроекта.
  Сериозен дебат предизвика предложението за извършване на проверка за съответствие с действащото законодателство на сключените през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд. От парламентарната група на ПП ГЕБРБ категорично възразиха срещу предложения текст и заявиха, че той ще бъде неприложим. Подчертаха, че компетенциите на областните управители могат да бъдат единствено по отношение на отдадените земи от държавния поземлен фонд, а относно земите от общинския поземлен фонд проверката трябва да се извършва от съответните кметове. Освен това поставиха въпроса дали сключените договори следва да отговарят на действащото законодателство към момента на сключване на договорите или към момента на проверката, предвид влезлите в сила последни изменения в закона, с които е уреден нов ред за отдаването на пасищата и ливадите. Също така отбелязаха, че следва да се предвиди какво ще стане с вече сключените договори, ако проверката установи нередности. В заключение заявиха, че ще се въздържат от подкрепа на законопроекта.


  След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 7 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен проф. Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума