Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
22/07/2014 второ гласуване

  Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 30.05.2014 г., приет на първо гласуване на 16.07.2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 30.05.2014 г., приет на първо гласуване на 16.07.2014 г.

  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013г. и бр. 38 и 49 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи


  Предложение на н. п. Лютви Местан и група народни представители
  § 1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „от общинската служба по земеделие със” се добавя думата „свободни”, а след думите „Министерския съвет,”, се добавя текста „по пазарна цена, определена от независим оценител, но не по-ниска от цената, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2”.
  2. В ал. 3, изречение второ се заличава.
  § 2. Член 21 се отменя.
  § 3. Член 22 се отменя.
  § 4. В член 23, ал. 1, изречения първо и второ се заличават и се създават нови изречения първо и второ:
  - „При оземляването, решението на общинската служба по земеделие се съобщава на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по реда на чл. 14.”
  - „Правото на собственост се придобива с влизане в сила на решението на общинската служба по земеделие, което се вписва в службата по вписванията.”
  § 5. В чл. 23а текста „по чл. 21, ал. 3 и” се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 1, 2, 3, 4 и 5:
  § 1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „със” се добавя „свободни”, а след думите „Министерския съвет” се поставя запетая и се добавя „по пазарна цена, определена от независим оценител, но не по-ниска от цената, определена по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2”.
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
  § 2. В чл. 21 ал. 3 се отменя.
  § 3. Член 22 се отменя.
  § 4. В чл. 23, ал. 1 изречения първо и второ се изменят така: „При оземляването решението на общинската служба по земеделие се съобщава на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по реда на чл. 14. Правото на собственост се придобива с влизане в сила на решението, което се вписва в службата по вписванията.”
  § 5. В чл. 23а думите „по чл. 21, ал. 3 и” се заличават.
  § 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 18:
  „§ 18. (1) Земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по съответната мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. или за периода 2013 – 2020г., се разпределят на ползвателите – земеделски стопани, одобрени по мярката.
  (2) Земите по ал. 1 се разпределят без промяна на местоположението и географските им граници до изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент по съответната мярка, при условие че ползвателите са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за участие в споразумение или разпределение за площи, по-големи или равни на площта, одобрена за подпомагане по мярката.”


  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и група народни представители
  1. Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. В чл. 37в, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „ползването на земите по масиви“ се заменят с „ползването по масиви на земите, които не са декларирани за обработване в реални граници, в срок“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. масиви или части от тях, които са одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или по съответната мярка за периода 2014 – 2020 г. или се наторяват с животински тор, се разпределят ежегодно без промяна на границите и географското им положение при условия и по ред, посочени в правилника за прилагане на закона; в тези случаи т. 1 не се прилага, а масивите се предоставят както следва:
  а) площите, одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или по съответната мярка за периода 2014 – 2020 г., се разпределят на ползвателите, одобрени по мярката, при условие че са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за площи, по-големи или равни на площта, одобрена по мярката;
  б) площите, които се наторяват с животински тор, се разпределят на ползвателите, които имат утвърден план за наторяване от общинската служба по земеделие, при условие че са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за площи, по-големи или равни на площта, одобрена с плана за наторяване.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 6:
  „§ 6. В чл. 37в, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „ползването на земите по масиви“ се заменят с „ползването по масиви на земите, които не са декларирани за обработване в реални граници, в срок“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. масиви или части от тях, които са одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или по съответната мярка за периода 2014 – 2020 г. или се наторяват с животински тор, се разпределят ежегодно без промяна на границите и географското им положение при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона; в тези случаи т. 1 не се прилага, а масивите се предоставят както следва:
  а) площите, одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или по съответната мярка за периода 2014 – 2020 г., се разпределят на ползвателите, одобрени по мярката, при условие че са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за площи, по-големи или равни на площта, одобрена по мярката;
  б) площите, които се наторяват с животински тор, се разпределят на ползвателите, които имат утвърден план за наторяване от общинската служба по земеделие, при условие че са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за площи, по-големи или равни на площта, одобрена с плана за наторяване.“


  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В допълнителните разпоредби се създава нов § 2а:
  „§ 2а. По смисъла на чл. 20, ал. 1:
  1. „независим оценител” е лице съгласно Закона за независимите оценители;
  2. „пазарна цена” е цената, на която към деня на оценката може да се продаде или наеме земята съгласно частен договор между лице, което иска да продаде или отдаде под наем, и необвързан купувач, съответно наемател, когато земята е публично предложена на пазара, пазарните условия позволяват редовна продажба или наемане и е предоставен достатъчен срок за водене на преговори за продажба или наем, съобразен с характера на собствеността; при продажба на земя преди да са изминали 3 години от придобиването й, пазарната цена не може да е
  по-ниска от стойността на придобиване, освен ако независимият оценител специално не е установил общо намаление на пазарните цени
  на съответния пазар.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.


  § 2. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните, съответно областните управители, извършват проверка на всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите, за съответствието им с действащото законодателство.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и група народни представители
  2. В § 2 след думите „областните управители“ се добавя „и кметовете“, а преди думата „законодателство“ се добавя „към момента на сключването им“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 8:
  § 8. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните, съответно кметовете на общини извършват проверка на всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите, за съответствие с действащото към момента на сключването им законодателство.
  (2) При установяване на несъответствие на договорите по ал. 1 с действащото към момента на сключването им законодателство, министърът на земеделието и храните, съответно кметовете на общини предприемат съответните действия за тяхното прекратяване.


  § 3. Недовършените производства по чл. 37и - 37п до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) се довършват по стария ред.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 9:
  § 9. (1) Недовършените производства по чл. 37и - 37п до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) се довършват по стария ред.
  (2) Производствата по ал. 1, които са прекратени в периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) до влизането в сила на този закон, се възобновяват служебно и се довършват по стария ред.


  § 4. (1) Търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, е длъжно да изпълни изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) в срок до 1 януари 2015 г.
  (2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се налага имуществена санкция по реда на чл. 41 в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя.
  (3) Когато след налагането на имуществена санкция по реда на ал. 2 нарушението продължи за повече от три месеца, санкцията е в троен размер на първоначално наложената санкция.
  (4) За всяко следващо нарушение се прилага ал. 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 10.


  § 5. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него и със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) правилника за прилагане на закона.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 11.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Създава се § 6:
  „§ 6. В Закона за Селскостопанската академия (Обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм, бр.15 от 2003 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 3, изречение второ се изменя така: „Селскостопанската академия съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 12:
  „§ 12. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм, бр.15 от 2003 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Селскостопанската академия съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по реда на чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.”


  Предложение на н.п. Добрин Данев и група народни представители
  § 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 18а:
  „§ 18а. В Закон за Българската агенция по безопасност на храните (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр.102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В Чл. 4, ал. 1 се създава нова т.5:
  „т. 5 Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).“.
  2. Чл. 8, ал. 1, т. 1 се отменя.
  3. Създава се нов Чл. 8а:
  „Чл.8а (1) Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е самостоятелно юридическо лице със седалище в София в структурата на Българската агенция по безопасност на храните.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 13:
  „§ 13. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г., изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).“
  2. В чл. 8, ал. 1 т. 1 се отменя.
  3. Създава се чл. 10а:
  „Чл. 10а. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт е юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните със седалище град София.“


  Предложение на н. п. Жельо Бойчев и н. п. Явор Куюмджиев
  § 6 В чл. 18 от Закона за енергията от възобновяеми източници се правят следните допълнения и изменения:
  В ал 1, т.7 след думите „се използват технологии за " се добавят думите „за индиректно използване на биомаса и технологии"
  В ал. 6 след думите „чл. 24, т. 1" се добавя „и т. 3".
  § 7 Допълнителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници се създава нова точка 29 със следното съдържание:
  „т. 29. Технология за индиректно използване на биомаса - технология за производство на електрическа енергия или с комбиниран цикъл за производство на електрическа и топлинна енергия от растителни и/или животински субстанции, при която количеството животинска тор е в съотношение не по-малко от 65 % от общото тегло на входящата биомаса“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм. бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, бр. 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 18:
  а) в ал. 1, т. 7 след думите „използват технологии“ се добавя „за индиректно използване на биомаса и технологии“;
  б) в ал. 6 след думите „чл. 24, т. 1“ се добавя „и 3“.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Технология за индиректно използване на биомаса“ е технология за производство на електрическа енергия или технология с комбиниран цикъл за производство на електрическа и топлинна енергия от растителни и/или животински субстанции, при която количеството животински тор е в съотношение не по-малко от 65 на сто от общото тегло на входящата биомаса.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума