Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
02/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  вх. № 353-08-01 от 02.07.2013 г.

  ОТНОСНО: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г. и № 354-01-33, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28.06.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 2 юли 2013 г., разгледа и обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г. и № 354-01-33, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28.06.2013 г.
  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика; Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика; Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в МТСП; Людмила Елкова – заместник-министър на финансите; Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“; Илияна Владова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“; Лидия Атева – нач. отдел в дирекция „Финанси на реалния сектор“; Евгения Орлова – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“; Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата; Димитър Бранков – заместник-председател на Българската стопанска камара; Нина Чимова - отдел „Правен” на Министерство на вътрешните работи; Диана Найденова, Даниела Алексиева и Юлия Симеонова от Конфедерация на независимите синдикати в България; Паунита Петрова – Конфедерация на труда „Подкрепа”.
  Народните представители гласуваха обсъждането на двата законопроекта да протече едновременно, защото третират една и съща материя.
  С първия законопроект № 354-01-30, представен от Корнелия Нинова, се цели да се стимулират работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. В посочения случай се предлага държавата да стимулира работодателите чрез заплащане за определен период от време - от 6 до 18 месеца на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя срещу задължението за продължаване на трудовия договор на работника за още една година. Предлага се средствата, които следва да бъдат предоставени на работодателя да бъдат в размер на 30 на сто от дължимите осигуровки за сметка на работодателя за първите 6 месеца; 50 на сто за следващите 6 месеца и 75 на сто за последните 6 месеца. Предлаганата мярка е различна по характер и съдържание от прилаганата до сега по чл. 36 от Закона за насърчаване на заетостта.
  Финансовите разчети показват, че за периода октомври-декември 2013 година ще са необходими около 570 хил. лв. за включване на 5000 лица, като средствата могат да бъдат осигурени чрез преразпределение на неусвоени средства по отделни програми и мерки, в рамките на утвърдените средства по Националния план за действие по заетостта за 2013 г. (Разчетите са направени при възнаграждение, равно на минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица 420 лв. и включени осигурителни вноски както за сметка на работодателя, така и 12% за сметка на държавата.) Необходимите финансови средства за 2014 година са около 4 млн. лв.
  За 2015 година ще са необходими 3,5 млн. лв. за приключване на 18 месечния период на заетите от предходната година и за наемане на нови 5000 лица.
  За 2016 година ще са необходими около 4 млн.лв. за приключване на периода на субсидирана заетост на втората група от 5000 лица.
  Необходимите за 2014 г. и следващите години средства следва да се осигурят при планиране на дейностите и необходимите средства за изпълнението на Националния план за действие по заетостта за съответната година.
  Със заключителната разпоредба се предлага законопроектът да влезе в сила от 1 октомври 2013 г.

  Вторият законопроект № 354-01-33, представен от Антон Кутев, предвижда да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят. Промените са важна част от мерките в изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012 - 2013 г. и на ангажиментите на България в съответствие с препоръката на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта.
  В изпълнение на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави.
  Регламентира се обмена на информация между министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за целите на изпълнението на държавната политика по заетостта.
  Въвеждат се нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост.
  Регламентира се изплащането на стипендия за участващите в мотивационно обучение.
  Усъвършенства се законовата уредба на чиракуването.
  Уреждат се нови моменти на финансиране на активната политика по заетостта
  Хармонизира се българското законодателство в областта на трудовата миграция на чужденци – граждани на трети държави, на територията на Република България с Директива 2011/98/ЕС
  С Преходните и заключителните разпоредби се правят и необходимите изменения и допълнения в съответните свързани закони както следва:
  - Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ),
  - Закон за българските лични документи,
  - Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

  Параграфи 14, 19 и 20, точки 1, 3, 4, 7, 12 и 13 от закона влизат в сила от 24 декември 2013 г., а § 20, точки 6, 8, 9, б.“б”, 10, б.“а” и 11 влизат в сила от датата на влизането в сила на решението на Съвета на ЕС за пълното прилагане от Република България на Шенгенското законодателство.

  Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта са ограничаване на младежката безработица, включване на по-широк кръг от работодатели в насърчителни мерки за заетост, подобряване на качеството на посредническите услуги и подобряване на взаимодействието между институциите с цел повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда.

  В хода на дискусията министър Адемов подчерта, че въпросите на младежката безработица стоят на вниманието на Европейския съвет, като се предвижда средствата за „Младежка гаранция за младежка заетост” да се изразходват ударно през първите две години на новия програмен период. В Министерство на труда и социалната политика е създадена работна група, която да изработи пакет от мерки за следващия програмен период, насочени към създаване на младежка заетост. Министерство на труда и социалната политика подкрепя и двата законопроекта.
  Заместник-министър Елкова посочи, че Министерство на финансите подкрепя и двата законопроекта, тъй като те не разчитат на допълнителна финансова помощ. Тя подчерта нуждата от правна регламентация на държавната помощ в този закон, тъй като предлаганите мерки по същество представляват държавно подпомагане.

  Народните представители бяха запознати със становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерство на финансите и социалните партньори.

  Министерство на труда и социалната политика подкрепя предложените законопроекти. Отчита се като удачно допълнение частичното субсидиране на отделни видове разходи на работодателите във връзка с наемането на безработни млади хора до 29 години. Подкрепя се въвеждането на нови мерки, чрез които ще се насърчава наемането на безработни млади хора до 29 години и ще се надградят съществуващите до сега мерки в Закона за насърчаване на заетостта. Предложената мярка, регламентираща субсидирана заетост на непълно работно време ще съдейства за намаляване продължителността на престоя без работа на младите хора. Дългосрочен ефект по отношение на кариерното развитие на младите хора ще има регламентираната мярка за частично финансиране на разходите на работодателите, които наемат за срок от 6 до 18 месеца квалифицирани младежи за работа на длъжности съобразно придобитата квалификация. Това е стъпка към придобиване на необходимия професионален опит за качествена и устойчива заетост. Подкрепя се предложението за регламентиране правото на стипендия на безработните лица, включени в мотивационно обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

  Министерство на финансите подкрепя по принцип двата законопроекта и счита, че те следва да се обединят в един. Промените в Закона за насърчаване на заетостта за 2013 г. следва да се реализират в рамките на съществуващия финансов ресурс за активна политика на пазара на труда, предвидени с бюджет 2013.
  В контекста на правилата за държавните помощи и с цел да се гарантира правна сигурност за законосъобразно предоставяне на помощ се препоръчва предложения механизъм да се доразработи, с цел осигуряване на съответствие с правилата за държавните помощи. Доказването на съответствие с правилата по държавните помощи може да се приеме само, когато разработеният икономически модел съдържа всички изисквания и условия на съответно приложимия акт в областта. Предлага се да бъде извършен цялостен преглед на Закона за насърчаване на заетостта и на всяка от програмите и мерките в него, в съответствие с правилата на държавните/минималните помощи.
  Препоръчва се предложението да се съобрази с разпоредбата на чл.36 от ЗНЗ, като се обоснове наличието на разлика между двете.

  КТ ”Подкрепа” подкрепя първия законопроект за допълнение на ЗНЗ и счита, че предлаганата мярка трябва да бъде част от цялостен пакет от мерки в тази насока.

  Конфедерацията на независимите синдикати в България подкрепя двата законопроекта. Те съответстват на политиката на КНСБ насочена към младите хора и изразена в „Интегрирана програма на КНСБ за насърчаване на младите хора „България на бъдещето”.

  Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя принципно първия законопроект, но счита, че предложеното допълнение не е достатъчно за преодоляване проблемите на младежката заетост.
  Принципно подкрепя и законопроекта на Антон Кутев и група народни представители, като обръща внимание на следното: липсва финансова обосновка относно произхода на средствата; предвидените размери на държавната субсидия следва да бъдат по-големи от заложените; въвеждането на единно разрешение за пребиваване и работа на чужденци ще намали административната тежест за лицата, както и ще облекчи работата на държавната администрация, но в мотивите не е налице обосновка на дължимата държавна такса в размер на 400 лв.

  Българската стопанска камара подкрепя законопроекта на Сергей Станишев и група народни представители, като изказва следните съображения: Предоставянето на средства само за дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя не би оказало значително въздействие за наемане на младежи до 29 години без опит, спрямо другите безработни лица. Предложените преференции са изключително ограничени по обхват и размер и едва ли ще постигнат дългосрочен обрат върху заетостта на младежи до 29 годишна възраст.
  Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя предложените законопроекти със следните забележки: отсъства предварителна оценка на въздействието на предложените промени; размерът на таксата по параграф 14 не е обоснована, защото тя трябва да бъде на разходопокривен принцип; липсва финансова оценка на промяната в параграф 4 и създаването на нов член 16а във връзка със специалната регламентация за източниците на средства за насърчаване на заетостта.

  След проведената дискусия и обсъждане Комисията по труда и социалната политика с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 354-01-30, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г.

  - с 11 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта № 354-01-33, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 28.06.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума