Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-08-8 от 24.07.2013 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8 внесен от Министерски съвет на 22.07.2013г.
  Комисията по труда и социалната политика на извънредно съвместно заседание, проведено на 23 юли 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.,№ 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Петър Чобанов – министър на финансите, Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката, Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Димитър Костов – подуправител на БНБ, експерти от съответните министерства, ръководители и представители на синдикалните, работодателските и други неправителствени организации.

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., бе представен от г-н Петър Чобанов – министър на финансите на Република България.

  За предходния четиригодишен период фискалните резерви са намалели с около 4 млрд.лв. и с 4 млрд.лв. се е увеличил държавния дълг. Планирането на бюджет 2013 е извършено при превръщането на ниския дефицит в самоцел. Това доведе до подтискане на растежа и колапс при функционирането на редица системи. Като резултат – отлагане на реформи в ключови сектори, задържане на плащания към частния сектор, невъзможност за финансиране на поети ангажименти, изчерпани възможности за нов държавен дълг, който може да бъде поет през 2013г., поради емитираната извънредна емисия дълг от 800 млн. лв. през февруари 2013 г.

  В същото време надценените параметри на приходната част на бюджет 2013, като резултат от оптимистично заложения растеж в размер на 1,9%, доведе до значително изоставане на приходите. Нетният размер на неизпълнението на приходите за 2013 г. на годишна база е 207,4 млн.лв.

  За първите пет месеца на годината с постановления на Министерски съвет са одобрени разходи за 209 млн. лв., които са непредвидени и извънредни.

  Просрочените задължения на министерствата и агенциите са над 103 млн. лв.

  Липсват средства за поети ангажименти за субсидии на тютюнопроизводителите, за ремонт на спортни бази във връзка с международни първенства, за финансиране на отделни дейност в МВР.

  Необходим е допълнителен ресурс в размер на 40 млн. лв. за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Средствата ще бъдат насочени за компенсиране на възникналия недостиг за изплащане на интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.

  Всичко това налага актуализация на бюджета. Освен това актуализацията ще позволи запазване на приемствеността по отношение на макроикономическата и фискалната стабилност, за да се даде по-голяма свобода за финансирането на политики и сектори, подпомагащи икономическия растеж. Допълнителното дългово финансиране в размер до 1,0 млрд. лв., няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лева, заложен в Бюджет 2013.

  Представителите на синдикалните организации подкрепят актуализацията, но считат, че не са достатъчни политиките, които стимулират растежа. В разходните политики следва да се вмести нов социален пакет. Считат, че в актуализацията на бюджета не са взети предвид всички недобори в административните структури.

  Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепят актуализацията с мотива, че всяко правителство следва да изпълнява свой бюджет, че държавата следва да си възстанови статута на най-добър платец и, че резерви в бюджета има в ограничаване на административните разходи и тези на системите за сигурност.

  Българска стопанска камара подкрепя актуализацията. Счита, че двойното нарастване на износа ще доведе до по-големи искания за възстановяване на ДДС. Притеснителен е процесът на дефлацията.

  В разгърналата се дискусия народните представители от Коалиция за България и ДПС направиха задълбочени изказвания и поставиха редица въпроси на министъра на финансите –за увеличения размер на неданъчните приходи, за кадровите промени в приходните агенции, за забавеното възстановяване на ДДС, за механизма за харчене на средствата от актуализацията, за темпа на нарастване на данъчните приходи.

  Народните представители от ПП ГЕРБ определиха актуализацията като ненавременна и прибързана и поставиха въпросите за актуализация на три-годишната бюджетна прогноза, за неизпълнение на целите на данъчната администрация, за необходимостта от по-силен социален пакет.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 2 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 302-01-8 внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума