Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
10/09/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-17 от 20.09.2013 г.

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44, внесен от Захари Георгиев и група народни представители на 26.07.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 19.09. 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44, внесен от Захари Георгиев и група народни представители на 26.07.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда”, Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване”, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, експерти от различните държавни институции, представители на неправителствени организации и граждани.

  Законопроектът бе представен от н.п. Жара Пенева-Георгиева.
  Предлаганите промени имат за цел да стимулират процеса на денституционализация на децата от домовете чрез осиновявания от една страна и от друга - създаване на възможност за адаптация за определен период от време между осиновеното дете и неговите родители(осиновители). Законопроектът третира единствено пълното осиновяване на деца от институции.

  Предлага се майката осиновителка да ползва платен отпуск поради бременност, раждане и осиновяване в размер на 365 дни от деня на предаване на детето от институцията, ако то не е навършило пет години, до навършването им. Създава се възможност за бащата осиновител да ползва този отпуск след навършване на 6 месеца от датата на предаването на детето, със съгласието на майката, но най-късно до навършване на 5-годишна възраст за детето.

  Предлага се след изтичане на 365-те дни, ако детето не е навършило 5-годишна възраст, осиновителката да има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете в размер до 365 дни, но най-късно до навършване на 5-годишната му възраст и при условие, че детето не е настанено в детско заведение.
  С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат съответстващи промени в Кодекса за социално осигуряване, които касаят обезщетението, което следва да получи майката(бащата) осиновителка при пълното осиновяване на дете от институция до 5-годишна възраст.

  Законопроектът третира горна граница 5-годишна възраст на детето, защото след тази възраст детето задължително следва да посещава групите за предучилищна подготовка.

  На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции и социални партньори.
  Министерство на труда и социалната политика подкрепя целите, заложени в законопроекта, но счита, че се въвежда изцяло нова хипотеза за ползването на отпуск по съществуващ риск, с нова цел-следосиновителна адаптация; нов обхват – до навършване на 5 годишна възраст; нов размер – до 365 дни. Счита се, че следва да се коментира въпроса за правното основание на изплащането на обезщетения при отпуск за адаптация след осиновяване и предлагат да се коментира мотива за ограничаване на възрастта до 5 години на детето. Да се създаде възможност самотен осиновител да се ползва от клаузите на законопроекта. МТСП предлага подкрепа на законопроекта.

  Националният осигурителен институт оценява като социално-значима идеята на законопроекта и предлага тя да се реализира чрез промяна на друг нормативен акт, а правната й регламентация – чрез отделна разпоредба в глава 8 на Кодекса на труда. Въвеждането на нов осигурителен риск или се разширява обхвата на риска „общо заболяване и майчинство”. Следва да се регламентира равнопоставеност на осигурените лица при черпене на права от биологични родители и осиновители при пълно осиновяване.

  КТ”Подкрепа” категорично подкрепя внесения законопроект.

  Конфедерацията на независимите синдикати в България счита, че идеята на вносителите е приемлива и следва да бъде обсъдена и подкрепена, защото чрез нея се подкрепя определена демографска политика заради начина на полагане на грижи към оставени за осиновяване и отглеждане от държавата деца. Счита се, че законопроектът дискриминира родителите в режим на непълно осиновяване.

  Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя предлаганите промени в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Счита се, предоставянето на възможност на осиновителите да ползват отпуск по майчинство до навършване на 5-годишна възраст на детето ще окаже благоприятно влияние върху процеса на адаптиране на детето към новата среда. Предлаганите промени няма да имат отрицателно отражение върху параметрите на консолидирания бюджет.

  Българската търговско-промишлена палата подкрепя законопроекта предвид необходимостта от синхронизиране на законовата закрила на биологичните родители с тези на осиновителите.

  Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепя промените, заложени в законопроекта и счита, че той се нуждае от доработка и прецизиране.

  Министерство на финансите (чрез свой представител в Комисията по трудово законодателство към НСТС) подкрепя идеята на законопроекта като социално значима. Прилагането на законопроекта не би изисквало съществен финансов ресурс.

  В хода на дискусията народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ подкрепиха по принцип съдържанието на представения законопроект, но са против представените текстове като правно-нормативна техника. Считат, че се създава дискриминация между самите осиновители от една страна и от друга между осиновители и биологични родители. Предлагат оттегляне на законопроекта и създаването на експертна работна група за изработване на коректни текстове, които да бъдат част от общата политика за закрила на децата.

  Народните представители от ПГ на «Коалиция за България» подкрепят законопроекта, не приемат неговото оттегляне и предлагат създаването на междупарламентарна работна група между първо и второ гласуване. В този си обхват около 150 семейства годишно биха се ползвали от него, като необходимият финансов ресурс би бил около 1,3 млн.лв.
  Н
  ародните представители от ПГ на Движение за права и свободи подкрепят законопроекта с уговорката за необходимост от допълнителна доработка на спорните текстове.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, без „Против” и 8 „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44, внесен от Захари Георгиев и група народни представители на 26.07.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума