Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
31/10/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-24 от 04.11.2013 г.

  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-44, внесен от Захари Георгиев и група народни представители на 26.07.2013 г., приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.
  Закон
  за изменение и допълнение на Кодекса на труда
  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
  104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013г.)

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:

  Наименованието на законопроекта се изменя така: „Закон за допълнение на Кодекса на труда”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за допълнение на Кодекса на труда”.

  §1. В чл.163 се правят следните изменения и допълнения:

  В (1) се добавя второ изречение със следния текст:
  ”Работничката или служителката има право на отпуск поради пълно осиновяване в размер на 365 дни от деня на предаване на детето.”

  (6) добива следния вид:
  „Работничка или служителка, която осинови дете на възраст до пет години при режим на пълно осиновяване, има право на платен отпуск за отглеждане и адаптация в семейна среда за период от 365 дни от деня на предаването му за осиновяване до изтичане на този срок, но най-късно до навършване на пет години на детето”.

  В (8) се прави следното допълнение:
  В края на изречението се поставя запетая и се добавя текста:
  «а при осиновяване отпускът по ал.6 от настоящата разпоредба може да се ползва от осиновителя след шестия месец от деня на предаване на детето, най-късно до навършване на 5-годишна възраст на детето.»

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:
  Параграф 1 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да се отхвърли.

  §2. Чл. 164 (1) добива следния вид:

  "След използване на отпуска поради бременност и раждане, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.
  При осиновяване на дете на възраст до пет години след използуване на отпуска поради осиновяване по чл.163, ал.6, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на
  дете в размер на 365 дни, но най-късно до навършване на 5-годишната му възраст."

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:
  Параграф 2 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да се отхвърли.

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:
  Създава се § 2а, който става § 1:

  „§ 1. Създава се чл. 164б:
  „Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 164б. (1) Работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (2) Отпускът по ал. 1 със съгласието на осиновителката може да се ползва от осиновителя, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (3) За времето, през което осиновителят ползва отпуска по ал. 2, отпускът на осиновителката се прекъсва.
  (4) Отпускът по ал. 1 и 2 не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
  (5) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на осиновителката (осиновителя) се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.
  (6) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 и 2 се определят с наредба на Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :

  „В чл.164б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  „(4) Право на отпуск при условията и в размерите по ал. 1 има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1, 2 и 4”.
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1, 2 и 4”.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1 и 2” се заменят с „ал. 1, 2 и 4”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2а, който става § 1:
  § 1. Създава се чл. 164б:
  Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 164б. (1) Работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (2) Отпускът по ал. 1 със съгласието на осиновителката може да се ползва от осиновителя, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (3) За времето, през което осиновителят ползва отпуска по ал. 2, отпускът на осиновителката се прекъсва.
  (4) Право на отпуск при условията и в размерите по ал. 1 има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето.
  (5) Отпускът по ал. 1, 2 и 4 не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
  (6) През време на отпуска по ал. 1, 2 и 4 на осиновителката (осиновителя) се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.
  (7) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1, 2 и 4 се определят с наредба на Министерския съвет.

  Преходни и заключителни разпоредби

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:
  Наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” се изменя така: „Заключителна разпоредба”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на за наименованието на подразделението: „Заключителна разпоредба”.

  §3. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните
  изменения и допълнения:
  Чл. 50 се изменя така:
  (5) добива следния вид:
  "(5) Осигурената или осигуреният за общо заболяване и майчинство, които осиновяват дете до 5-годишна възраст имат право на обезщетение по ал. 1 за периода от 365 дни от деня на предаването му за осиновяване до изтичане на този срок, но най- късно до навършване на пет години на детето."

  В (7) след края на текста се поставя запетая и се добавя текста:
  "а за осиновителят този срок тече от деня на навършване на 6 месеца от момента на предаване на осиновяване на детето за остатъка до 365 календарни дни , но най-късно до навършване на 5-годишната му възраст."

  Чл. 53 (1) добива следния вид:

  "След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Обезщетение по тази алинея се изплаща и на осиновителка, която осинови дете на възраст до пет години след изтичане на срока за използване на отпуск поради осиновяване на основание чл.163, ал.6 от КТ в срок до 365 дни, но най-късно до навършване на 5-годишна възраст на детето.”

  Предложение на Георги Гьоков и група народни представители:
  § 3 се изменя така:

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) се създава чл. 53а:
  „Обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 53а. (1) Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск и ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (2) Паричното обезщетение по ал. 1 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
  (3) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск, имат право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в сроковете и при условията по ал. 1 и 2.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2.
  § 2. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20 и 70 от 2013 г.) се създава чл. 53а:
  „Обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 53а. (1) Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск и ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49 за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
  (2) Паричното обезщетение по ал. 1 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
  (3) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск, имат право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в сроковете и при условията по ал. 1 и 2.”  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума