Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
06/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 354-08-25 от 07.11.2013 г.

  по Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., № 302-01-34, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 06.11.2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., № 302-01-34, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, Росица Янкова, Светлана Дянкова и Лазар Лазаров – заместник-министри на труда и социалната политика, Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Румяна Михайлова – изпълнителен директор на Главна инспекция по труда, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Димитър Манолов – вицепрезидент на КТ”Подкрепа”, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори, неправителствени организации и граждани.

  Законопроектът бе представен от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.

  Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2014 г. запазва в основни линии политиките по приходите. Промени има само в увеличаване на максималния месечен размер на осигурителния доход – от 2 200 на 2 400 лв. и в увеличаване на минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и професии средно с 2,6 на сто. Общият размер на приходите и получените трансфери за 2014 г. е 9 376,1 млн.лв., в това число получени трансфери от държавния бюджет . 4 936,0 млн.лв. (за участието на държавата във финансирането на фонд „Пенсии” с 12% - 2 6,8,9 млн.лв.; за пенсии и добавки, финансирани от държавния бюджет – 331,9 млн.лв. и за покриване на недостига 1 985,2 млн.лв.).

  Съществени промени има в разходните политики: запазване на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл.68 от КСО на достигнатите нива от 2013 г.; възстановяване осъвременяването на пенсиите от 1 юли 2014 г. по т.нар.”швейцарско правило”; резултативно се увеличава максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 770 лв. на 840 лв.; увеличава се размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до две годишна възраст от 310 на 340 лв. Останалите разходни критерии се запазват. Очаква се средният размер на пенсията за 2014 г. да стане 307,64 лв. срещу 293.55 лв. през 2013 г. В бюджета са предвидени средства за прехвърляне на пенсионни права от фонд „Пенсии” в размер на 1750, 0 хил. лв. за около 180 лица.

  Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2014 г. е 9 372,4 млн.лв., в т.ч. предоставени трансфери на МТСП – 7,2 млн.лв.
  За 2014 г. са предвидени 8 103,4 млн.лв. разходи за пенсии, което е с 366 млн.лв. повече в сравнение с 2013 г. Това се дължи основно на осъвременяване на пенсиите от 1 април 2013 и 1 юли 2014 г.; замразяване на възрастта и стажа за 2014 г.; естественият ръст на пенсиите дължащ се на по-високия размер на новоотпуснатите пенсии в сравнение с прекратените; увеличение тавана на пенсиите.

  Планираните разходи за социални помощи и обезщетения за 2014 г. са 1 141,1 млн.лв. Запазените условия за получаване на различните обезщетения почти запазват нивата от 2013 година, като разбираемо с 29% се увеличават разходите за обезщетение за отглеждане на дете до две годишна възраст.
  Запазване на нивото на 2013 г. има и в средствата за профилактика и рехабилитация – 15,4 млн.лв., като законопроектът предвижда тези средства да се изразходват чрез дружествата на НОИ, специализираните болници за рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ, които извършват дейности по рехабилитация.
  Недостигът по консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. е в размер на 1 985,2 млн.лв., като този дефицит следва да се финансира от държавния бюджет под формата на допълнителна субсидия.

  Разширява се кръгът от лицата, осигурени за всички осигурителни рискове като се включат и управителите на клоновете на търговските дружества.

  Въвеждат се конкретни срокове за превеждане на дължимите осигурителни вноски в случаите на незаконно уволнение, незаконно недопускане или отстраняване от работа т.н.

  В законопроекта са предвидени три промени за пенсиите и добавките изплащани от Учителския пенсионен фонд, а именно: намаляване се процента, с който се намаляват пенсиите от 0,2 на сто на 0,1 на сто, изплащани от Учителския пенсионен фонд, когато лицето се пенсионира преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО; увеличава се добавката за отложено пенсиониране на учителите от 0,2 на сто на 0,33 на сто на месец. Третата промяна се отнася до преизчисляване на всички отпуснати пенсии и добавки до 31.12.2013 г. от Учителския пенсионен фонд съгласно предходните промени.

  Увеличава се с пет години срока – до 31.12.2018 г., който регламентира максималния размер на получаваните една или повече пенсии в размер на 35% от максималния осигурителен доход.

  В хода на разискванията народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха своето становище, че няма да подкрепят предложения законопроект, защото в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. има нереалистично заложени приходи; разходите в бюджета за заетост остават на нивото на предходните години, при условие, че усвояването на средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” през новия програмен период ще започне едва през 4-то тримесечие на 2014 г.; липсва каквато и да е реформа в социалната сфера; не са предвидени средства по законопроектите, които в момента са в процес на разглеждане и приемане; не е увеличен минималния размер за обезщетение на безработно лице; не приемат размерите на показателите в прогнозния бюджет.

  Народните представители от ПГ на Коалиция за България коментираха, че разходите в социалния сектор в номинално изражение и като относителен дял от БВП са най-високи след 2000-та година, като в сравнение с предходната година има ръст от 355 млн.лв. Предложените промени реализират част от предизборната програма на БСП и програмата на правителството.

  На поставените въпроси отговориха министър Хасан Адемов и г-н Бисер Петков.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, 7 гласа „Против” и 1 глас „Въздържал се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., № 302-01-34, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума