Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
20/11/2013 първо гласуване

  Общ законопроект

  Вх. № 353-08-29 от 20.11.2013 г.

  За изменение на Кодекса за социално осигуряване, изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 8 ноември 2013 г. законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-28, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г. и законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-60, внесен от Атанас Мерджанов и група народни представители на 25.09.2013 г.
  ЗАКОН
  за изменение на Кодекса за социално осигуряване

  Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; бр.16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.; бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70 и 98 от 2013 г.

  § 1. Член 68 се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
  (2) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
  (3) Лицата, които нямат право на пенсия по ал. 1 придобиват това право и при условие недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж да са до 24 месеца от установените по ал. 1.”.

  § 2. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им, при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
  2. В ал. 4 думите „ал. 2 и 3” се заменят с „ал.1, 2 и 3”;
  3. Алинея 5 се отменя;
  4. В ал. 8 думите „ал. 4, 5 и 7” се заменят с „ал. 4 и 7”.

  § 3. В чл. 70 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя както следва:
  1. Размерът на пенсията по чл. 68, ал. 1 се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
  2. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 се определя по реда на т. 1, като за всеки недостигащ месец възраст и/или осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 намалението е с 0,4 на сто.
  3. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 1 януари 2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 и 2 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.”.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 2 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7, а по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 90 на сто от минималния размер по ал. 7.”

  § 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 4, ал. 1се изменя така:
  „(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”
  2. В § 5:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) До 31декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.”;
  б) в ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”;
  в) в ал. 4 навсякъде думите „чл. 68, ал. 3” се заменят с „чл. 68, ал. 2”.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 2 , който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума