Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
21/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-30 от 21.11.2013 г.

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 05.11.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 21 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 05.11.2013 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика, експерти от НЗОК, представители на синдикатите, социалните партньори, неправителствени организации и граждански сдружения.

  Законопроектът бе представен от н.п. Емил Райнов, който изтъкна, че три са целите на предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване: 1. нормативно уреждане на промяната в системата на органите на управление на НЗОК за постигане на по-голяма независимост и прозрачност при управлението на средствата, отделени за медицинска помощ чрез системата на здравното осигуряване; 2. промяна в статута на служителите в централното управление на НЗОК и на районните здравноосигурителни каси и 3. разширяване на обхвата на видовете изпълнители на медицинска помощ с цел избягване отчитане на дейност, която не е извършена.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попадат предложенията за уреждане статута на служителите в централното управление на НЗОК и районните здравноосигурителни каси.

  Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител от 1 юли 2012 г. се направиха промени в Закона за здравното осигуряване, съгласно които служителите в централното управление на НЗОК, районните здравноосигурителни каси и поде¬ленията им могат да заемат длъжности по служебно или по трудово правоотношение и за тези структурни звена се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.

  НЗОК не е администрация на орган на държавната власт и неговата администрация не е такава по смисъла на Закона за администрацията. НЗОК е самостоятелно юридическо лице, създадено със Закона за здравното осигуряване, което извършва дейност по управление и разходване на средствата от здравноосигурителните вноски за заплащане на здравни дейности и има самостоятелен, отделен от държавния, бюджет.
  Поради обществения характер на НЗОК със законопроекта се предлага да се промени предоставения статут на държавни служители, в противоречие със Закона за администрацията, на служителите в централното управление на НЗОК и районните здравноосигурителни каси, като те преминат от служебни на трудови правоотношения.

  В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се уреждат сроковете, редът и условията за преобразуване на служебните правоотношения в трудови на служителите, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, както и за определяне на индивидуалните трудови възнаграждения.

  Вносителите подчертават, че с предложените изменения ще се постигне по-ефикасен контрол при изразходването на публичните средства от бюджета на НЗОК.

  В последвалата дискусия представителите на парламентарната група на ГЕРБ изразиха опасения, че промяната в статута на служителите може да бъде направена по неясни критерии и може да бъдат освобождавани служители с мотиви, несвързани с работата им. Вносителите разясниха предлаганите гаранциите, съгласно които това не може да се случи.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Въздържали се” – 6 гласа и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 05.11.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума