Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
28/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-31 от 29.11.2013 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, г-жа Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна” в Националния осигурителен институт, Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, Петя Малакова – гл.експерт в Министерството на труда и социалната политика, представители на неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г. бе представен от н.п. Георги Гьоков.

  С последните допълнения в Кодекса на труда се създаде нов вид отпуск, а именно «Отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст» със съответната регулация.

  Приетите текстове в Кодекса на труда налагат съответните редакционни промени в Кодекса за социално осигуряване, които са намерили отражение в параграфи 1 - 8 на настоящия законопроект.

  С § 9 се регулират отношенията с осиновителите, които са осиновили дете до 5 годишна възраст, преди влизането на измененията на Кодекса на труда в сила.

  Предлага се законът да влезе в сила от 1 януари 2014 г., реципрочно на приетите текстове в Кодекса на труда, уреждащи тази материя.

  На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции и социални партньори.

  Министерството на труда и социалната политика и Националният осигурителен институт подкрепят проекта за Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, тъй като считат, че с него се уреждат в пълен обем и по подходящ начин осигурителните права на осиновителите на деца от 2 до 5 годишна възраст. С оглед на прецизиране на разпоредбите, уреждащи правата на лицата преди 1 януари 2014 г., но за които не е изтекъл периодът от 365 дни, през които се предоставя отпуск, съответно-парично обезщетение, се предлага редакционна промяна от правно-технически характер в §9, който да стане част от Преходните и заключителни разпоредби, както и създаването на съответстващ текст в Кодекса на труда чрез нов § 10.

  Народните представители от Коалиция за България и ДПС подкрепиха законопроекта и декларираха, че между първо и второ четене ще внесат предложения, съобразени с бележките на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.

  Народните представители от ПГ на ГЕРБ декларираха, че ще въздържат, тъй като в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване на 2014 г. не са разчетени средства за покриване на този вид обезщетение.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, 0 гласа „Против” и 6 гласа „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума