Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/12/2013 второ гласуване

  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г., приет на първо гласуване на 10.12.2013 г.

  Проект!

  Второ гласуване!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

  (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; бр.16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.; бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104 и 106 от 2013 г.)


  §1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите “и за отпуск за бременност и раждане” се заменят със “за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 5 думите “и отглеждане на малко дете” се заменят с “отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква “е”:
  “е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 3. В чл. 13а, т. 1 се създава буква “е”:
  “е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 4. В чл. 13в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 4 думите “и отглеждане на дете” се заменят с “отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 5. В чл. 41, ал. 3 думите “или за бременност и раждане” се заменят със “за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 - годишна възраст.”

  § 6. В чл. 54а, ал. 2, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 7. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 8. В чл. 70а, ал. 3, т. 2 думите “или за бременност и раждане” се заменят със “за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 9. В Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се създава § 2а:
  «§ 2а. Работничката/работникът или служителката/служителят, която/който е осиновила/осиновил дете до влизане в сила на този закон, има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.»

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 9 да отпадне, защото систематичното му място е в подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” като нов § 9.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба” се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби”.

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § 9:
  „§ 9. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.”

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § 10:
  „§ 10. В преходните разпоредби на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 104 от 2013г.) се създава § 3и:
  „§ 3и. Лицето, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.””

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 11:
  „ § 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 5, изречение първо се изменя така: за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.”

  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Досегашният § 10 става § 12.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума