Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-3 от 24.01.2014 г.

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от Министерски съвет на 12.12.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 23 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от Министерски съвет на 12.12.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, експерти от Министерството на труда и социалната политика, г-жа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, представители на синдикални и неправителствени организации.

  Законопроектът бе представен от г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика.

  Според вносителя целта на предложения законопроект е да се създаде законово основание в специалния Закон за здравословни и безопасни условия на труд за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи. Съгласно действащата практика подобни разрешение се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на основание Правилник по безопасност на труда при взривни работи и в разрез с изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

  Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за здравословни и безопасни условия на труд за уреждане на процедурата за издаване на разрешение от съответната дирекция „Инспекция по труда” за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи със съответните срокове, изисквани документи, права и задължения на длъжностните лица - заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд.

  Разрешенията ще се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а такива за технологични (повтарящи се) до края на съответната календарна година.

  Условията и редът за извършване на специални и технологични
  (повтарящи се) взривни работи ще се определят с правилник, който до 6 месеца от влизане в сила на закона следва да бъде внесен от министъра на труда и социалната политика за разглеждане в Министерски съвет.

  Предлага се прецизиране на текстовете, уреждащи статута на комитетите по условия на труд, които се учредяват в предприятия с 50 и повече работници и служители, както и на групите по условия на труд, учредявани в предприятия с 5 до 50 работници и служители и в отделните структурни звена на предприятие с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност.

  С цел повишаване качеството на социалния диалог в предприятията и опазване здравето и осигуряване безопасността на работещите се разширява кръга на правомощията на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд.

  Детайлно са разписани задълженията и отговорностите на длъжностните лица, както и процедурите за действие при констатиране на непосредствена опасност да здравето и живота на работещите, при невъзможност да се сведе до минимум риска при работа. Предлага се уреждане на безопасността и здравето при работа в предприятия с по-малко от 5 работещи чрез диалог между работодателя и работниците и служителите.

  Законопроектът прецизира в Допълнителните разпоредби на действащия закон определението на „представител на работещите по безопасност и здраве при работа и въвежда легални определения за „специални взривни работи” и „технологични (повтарящи се) взривни работи”.

  Със заключителните разпоредби се прави допълнение в чл. 333, ал. 1 на Кодекса на труда за да се гарантира специална закрила от уволнение на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд за времето, докато имат такова качество.

  Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  В последвалата дискусия бе изказана подкрепа за законопроекта, с чиито разпоредби се предвижда да се издигне ролята на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, да се облекчи бизнеса и да се насърчи диалога между работодатели и работници и служители с цел запазване здравето на работещите.

  Народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха становище за разпростиране на защитата с предлаганото допълнение в Кодекса на труда за известен период и след изтичане на 4-годишния мандат на съответните длъжностни лица, както и за осигуряване в правилника, който ще бъде разработен от министъра на труда и социалната политика, на възможност за обучение на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд по прилагане на нормативната уредба.


  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Въздържали се” – и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от Министерски съвет на 12.12.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума