Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-2 от 24.01.2014 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 27.12.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 23 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 27.12.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” в Министерството на труда и социалната политика, Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, представители на неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерски съвет бе представен от заместник – министър Лазаров.
  Предложеният законопроект е в изпълнение на икономическите и социални приоритети на правителството от Програма за управление, както и в съответствие с мерки от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
  Законопроектът цели привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно:
  - редуцира се броят на изискваните документи за регистрация;
  - предвижда се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път;
  - намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания;
  - регламентират се основанията за отказ от регистрация;
  - разписани са правила за спиране и прекратяване на дейността, както и за заличаване от регистрите
  В същото време с оглед защита интересите на потребителите и фиска се въвеждат изисквания за описание на моделите на медицинските изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения; списък на обектите, в които ще се осъществява дейността, списък на сервизните бази, в които ще се осъществява гаранционен и извънгаранционен сервиз. За лицата, които ще осъществяват дейност по предоставяне на слухови апарати, се изисква да предоставят списък на центровете по слухопротезиране, както и да декларират минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.

  Законопроектът е приет на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 3 октомври 2013 г.
  Законопроектът няма пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  В своите изказвания народните представители подкрепиха законопроекта.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 17 гласа и нула гласа „Против” и „Въздържали се”
  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 27.12.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума