Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
30/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-4 от 31.01.2014 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 30 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Росица Янкова и Светлана Дянкова – заместник-министри на труда и социалната политика, Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, експерти, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г. бе представен от г-жа Ташева.

  С предложеният законопроект се цели да се гарантира изплащането на пълния размер на трудовите възнаграждения и полагащите се обезщетения на работниците и служителите.

  Второто предложение за промяна се отнася за закрила при уволнение, когато работник или служител е ищец по трудов спор срещу работодателя, за времето, докато трае спорът и до шест месеца след окончателното му приключване.

  С третото предложение се предвижда възможност работникът или служителят да поиска опростена процедура за присъждане на дължимото му трудово възнаграждение.

  В своето становище Министерството на труда и социалната политика по принцип подкрепя идеята на законопроекта с оглед на целите, посочени в мотивите към него. В същото време се изразяват и следните съображения: Не е възможно в нормативен акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, да се предвиждат „лични” задължения, различни от задълженията, които носи работодателят като субект на трудовото право. Кодексът на труда урежда задълженията на работодателя като страна по трудово правоотношение, а не на неговите собственици. Освен това, следва да се има предвид, че подобно предложение не би могло да се разглежда и обсъжда изолирано от процедурата по обявяване в несъстоятелност по Търговски закон. Счита се, че предложеният текст на чл.245, ал. 4 от Кодекса на труда не е предмет на трудово право, а на ГПК, тъй като по време на съдебен спор могат да бъдат „противопоставими” или „непротивопоставими” действията на работодателя на правата на работника или служителя.

  По принцип се подкрепя предложението за особена закрила на работник или служител, който реши да търси своите законни права и интереси по съдебен ред, като текстът следва да бъде прецизиран, за да стане ясно, че става въпрос за трудови спорове, свързани с изплащане на следващи се възнаграждения и обезщетения.

  Счита се, че мястото на новосъздадения член 362а е в ГПК, тъй като и в мотивите е посочено, че това е мярка за гарантиране на трудовото възнаграждение, която е свързана с процесуалното ускоряване на отсъждането и скъсяване на промеждутъка до момента, в който съдът ще предостави ефективно средство за събиране на дължимите възнаграждения.

  Министерството на труда и социалната политика подкрепя идеята за опростена процедура за присъждане на дължимото трудово възнаграждение и в тази връзка е предложило своето виждане за това в ЗИД на ГПК. По принцип МТСП подкрепя възможността за основно доработване на законопроекта.

  Националният съвет за тристранно сътрудничество на свое заседание от 28 януари не излиза с единно становище. Законопроектът се подкрепя от синдикалните организации и категорично се отхвърля от работодателските. Чавдар Христов от КНСБ категорично отхвърли възможността бизнесът да се кредитира за сметка на неизплатени работни заплати.

  Народните представители от Коалиция за България изразиха становища, че намеренията в законопроекта са логични, подкрепими, но не с тези текстове, тъй като съществува противоречие с други закони. Изразена беше готовност за участие в преработване на законопроекта.

  Народните представители от ПГ на ГЕРБ коментираха, че обхватът на законопроекта следва да се разпростре и върху социалните осигуровки.

  След приключване на обсъждането и гласуване на законопроект № 354-01-99 с резултати: „За” – 0 гласа, 0 гласа „Против” и 18 гласа „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители на 19.12.2013 г.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЬОКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума