Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
07/02/2014 второ гласуване

  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 27.12.2013 г., приет на първо гласуване на 29.01.2014 г.


  Проект за второ гласуване!
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

  (Обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г.; бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г.; бр. 31, 46 и 108 от 2007 г.; бр. 41 и 74 от 2009 г.; бр. 24, 62 и 98 от 2010 г.; бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.)

  § 1. В чл. 9, ал. 3 думите „ за здравна информация” се заменят с „по обществено здраве и анализи” и след думите „Държавната агенция за закрила на детето” се поставя запетая и се добавя „Националната агенция за приходите”.

  § 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Агенцията за хората с увреждания води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
  (2) В регистъра по ал. 1 се вписват и подържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1.”
  2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
  „(3) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
  (4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат следните документи:
  1. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
  3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.
  (5) Заявлението по ал. 3 заедно с документите по ал. 4 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

  § 3. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. (1) В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 29 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на изискуемите документи и на условията по чл. 28, ал. 1.
  (2) При констатиране на пропуски в изискуемите документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 10-дневен срок за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 се удължава със срока за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.
  (3) В срок до 3 дни след изтичане на сроковете по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за вписване в регистъра по чл. 29, ал. 1 или мотивирана заповед, с която се отказва вписване.
  (4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от издаване на заповедта извършва вписване в регистъра по чл. 29, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.
  (5) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Обжалването на заповедта по ал. 3 не спира изпълнението й.”

  § 4. Създава се чл. 29б:
  „Чл. 29б. (1) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:
  1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;
  2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, постоянен и/или настоящ адрес;
  3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
  4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2;
  5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3;
  6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
  7. промени в обстоятелствата по т. 1-6;
  8. забележки по вписаните обстоятелства.
  (2) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в
  14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват.“

  § 5. Създава се чл. 29в:
  „Чл. 29в. (1) Регистрацията в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се заличава:
  1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
  2. при прекратяване на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания и при заличаване от търговския регистър или от регистъра по чл. 3 от Закона за кооперациите;
  3. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2;
  4. при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3;
  5. при извършване на две или повече нарушения в рамките на една година на разпоредбите на чл. 29б, ал. 2.
  (2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или на упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 3-5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок, не по-малък от 6 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 29а.”

  § 6. Създава се чл. 29г:
  „Чл. 29г. Регистърът по чл. 29, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2. Наблюдението и контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания.”

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:

  В § 6 се правят следните изменения:
  § 6. Създава се чл. 29г:
  „Чл. 29г. Регистърът по чл. 29, ал. 1 се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2. Наблюдението и контролът се извършват от Агенцията за хората с увреждания и се урежда с правилника за прилагане на закона.”

  § 7. Създава се чл. 29д:
  „Чл. 29д. Редът за воденето на регистъра по чл. 29 и контролът на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се уреждат с правилника за прилагане на закона.“

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:

  В § 7 се правят следните изменения:
  Член 29д да отпадне.

  § 8. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.
  (2) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се извършват от лица, които са регистрирани като търговци по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и нямат публични задължения.
  (3) В регистъра по ал. 1 се вписват и подържат данни за лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.
  (4) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата или упълномощени от тях лица подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, и прилагат следните документи:
  1. единен идентификационен код (ЕИК) на лицето;
  2. декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите;
  3. списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, за които ще се осъществява дейността, с описание на моделите от съответния вид на хартиен или електронен носител;
  4. списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице - отговорник за обекта;
  5. декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност, отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба;
  6 списък на сервизните бази, в които ще се осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, когато такъв се изисква, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице - отговорник за базата;
  7. декларация за съответствие на обектите, в които се извършва дейността по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията съгласно наредбата по чл. 35а, ал. 9;
  8. декларация за съответствие на обектите, в които се извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на помощните средства, приспособления и съоръжения и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9.
  (5) Към документите по ал. 4 лицата, които желаят да се регистрират за осъществяване на дейност по предоставяне на слухови апарати, предоставят и списък на центровете по слухопротезиране с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице - отговорник за центъра, както и декларация за осигурен минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.
  (6) Заявлението и документите по ал. 4 и 5 се подават лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (7) Лицата по ал. 2, които не са регистрирани по реда на българското законодателство, подават в Агенцията за хората с увреждания и легализиран превод на документите, удостоверяващи търговската регистрация по националното им законодателство.
  (8) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице може да проверява заявените данни и обстоятелства служебно, като компетентните държавни органи и администрации и заявителите са длъжни да оказват необходимото съдействие.“

  § 9. Създава се нов чл. 35а:
  „Чл. 35а. (1) Подадените заявления по чл. 35 се разглеждат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
  (2) В 14-дневен срок от датата на постъпване на документите по
  чл. 35 комисията прави мотивирано предложение за вписване или отказ до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, с което приключва своята работа.
  (3) При констатиране на нередности в документите по чл. 35 на лицето се предоставя 10-дневен срок за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 2 се удължава със срока за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.
  (4) По преценка на комисията по ал. 1 могат да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и декларираните обстоятелства. В този случай срокът по ал. 2 се удължава със срока на проверката, но не повече от 20 дни от датата на подаване на заявлението за вписване.
  (5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от датата на приключване на работата на комисията издава заповед за вписване в регистъра по чл. 35, ал. 1 или мотивирана заповед, с която се отказва вписване.
  (6) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен срок от издаване на заповедта извършва вписване в регистъра по чл. 35, ал. 1 и издава удостоверение за регистрация.
  (7) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Обжалването на заповедта по ал. 5 не спира изпълнението й.
  (9) Условията и редът за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.”

  § 10. Създава се чл. 35б:
  „Чл. 35б. В регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, се вписват следните обстоятелства:
  1. единен идентификационен код, име, седалище и адрес на осъществяване на дейността;
  2. вид и обхват на дейността;
  3. вид и модел на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания;
  4. номер и дата на удостоверението за регистрация;
  5. други обстоятелства.“

  § 11. Създава се чл. 35в:
  „Чл. 35в. (1) Регистрацията на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, се заличава:
  1. по искане на лицето;
  2. при прекратяване регистрацията на лицето като търговец;
  3. при извършване на две или повече нарушения на разпоредбите на наредбата по чл. 35а, ал. 9 в рамките на една година.
  (2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или на упълномощено от него длъжностно лице.
  (3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.
  (5) В случаите по ал. 1, т. 3 подновяването на регистрацията на лицето, осъществяващо дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, може да се извърши в срок, не
  по-малък от 6 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 35 и 35а.”

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:

  В § 11 в чл. 35в, ал. 5 се правят следните изменения:
  „(5) В случаите по ал. 1, т. 3 подновяването на регистрацията на лицето, осъществяващо дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, може да се извърши в срок, не по-малък от 12 месеца от датата на заличаването. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 35 и 35а.”

  § 12. Досегашният чл. 35а става чл. 35г.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 13. Навсякъде в закона думите „чл. 35а” се заменят с „чл.35г”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  § 15. В срок три месеца от влизането в сила на този закон се приемат необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове.

  § 16. Издадените удостоверения за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания преди влизането в сила на този закон, продължават своето действие до отпадане на някое от основанията за това.

  § 17. Започнатите процедури по вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
  Форма за търсене
  Ключова дума