Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
06/02/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-6 от 10.02.2014 г.

  по Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 6 февруари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика, Васил Маринов – заместник-министър на Министерство на вътрешните работи, Николай Ненков – началник отдел в дирекция „Правно нормативна дейност” в МВР, Христина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно нормативна дейност” в МВР, представители на синдикални организации на служителите в МВР.

  Законопроектът бе представен от г-н Васил Маринов – заместник-министър на Министерство на вътрешните работи, който подчерта, че в процеса на разработване на законопроекта са отразени и съгласувани предложенията на синдикалните организации на служителите в МВР.

  Със Законопроекта се цели да бъдат уредени принципите, функциите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попадат предложенията на Част трета на законопроекта за уреждане на статута на служителите в министерството. Предложенията са свързани с по-ефективно управление на човешките ресурси в системата.

  Статутът на държавните служители се урежда по реда на този закон, като за целта министърът на вътрешните работи изготвя и утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР.

  Премахват се категориите за държавните служители и съответните им специфични наименования, създава се ново изключение на несъвместимостта с държавната служба в МВР, запазва се конкурсното начало при назначаване на държавна служба в системата при условия и ред, определени с наредба на министъра. С цел оптимизиране на процедурите на кадровия подбор, назначаването и преназначаването на младши изпълнителски длъжности се възлага на ръководителите на структурите на МВР. Законопроектът въвежда изключение от провеждането на конкурс за назначаване на държавна служба за лица, които са държавни служители в службите за сигурност и обществен ред или такива по Закона за държавния служител, ако отговарят на изискванията за работа в МВР.
  Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на оценка на професионалната дейност. Законопроектът урежда редът и условията за професионалната подготовка на служителите, начина за формиране на възнагражденията им, съставени от основно месечно възнаграждение, образувано от заплатата за длъжност и допълнително възнаграждение, основаващо се на постигнатите резултати в служебната дейност. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата в зависимост от заеманата длъжност.

  Със законопроекта се прецизира уредбата за работното време и отпуските на държавните служители. Уредени са процедурите по налагане на дисциплинарни наказания и упражняване на правата на държавния служител при водено срещу него дисциплинарно производство.

  При придобиване на право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване прекратяването на служебното правоотношение с държавния служител ще е възможно само по искане на служителя.

  Статутът на работещите по трудово правоотношение се урежда при условията и реда на Кодекса на труда и на този закон.

  Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата в зависимост от образователната степен за работещите по трудово правоотношение.

  Прецизирани са текстовете относно работното време и отпуските, материалното и социално осигуряване на служителите в МВР, правото на синдикална дейност, обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение.

  Представителите на парламентарната група на ГЕРБ изразиха резерви по отношение на финансовата обезпеченост на предлаганите със законопроекта социални придобивки. Дискутираха се също и очакваните резултати по отношение на битовата престъпност и как за нейното намаляване ще допринесат разпоредбите на законопроекта.

  Според вносителите предлаганите придобивки ще бъдат осигурени финансово в рамките на утвърдения бюджет на МВР за 2014 г. чрез използване на вътрешни резерви в бюджета, резултат от извършваната в системата реформа за преструктуриране и оптимизиране на структурата.
  За постигане на ефективност на борбата с битовата престъпност вносителите посочват повишената социална сигурност на служителите, както и въвеждането на института на извънщатния служител.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Въздържали се” – 7 гласа и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Министерството на вътрешните работи, № 302-01-39, внесен от Министерски съвет на 11.11.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума