Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
25/02/2014 второ гласуване

  Доклад

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г., приет на първо гласуване на 06.02.2014 г.

  Проект! Второ гласуване!
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Кодекса на труда

  (Обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.)

  Предложение на н.п. Петър Кънев:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 138а, ал. 1 думите „след предварително съгласуване с" се заменят със „след предварителни консултации с".”

  § 1. В чл. 149 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.“
  Предложение на н.п. Георги Мърков:
  Създава се нов § 2 със следното съдържание:
  В чл. 161 се създава нова алинея 4:
  «(4) Работник или служител, избран за народен представител, има право на неплатен отпуск за времето на изпълнение на мандата му. След изтичането на срока на мандата, както и в случаите на предсрочно прекратяване, работникът или служителят заема предишната си длъжност в срок до 15 дни, а когато тя е съкратена - друга равностойна длъжност.»

  § 2. В чл. 230 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Трудов договор с условие за обучение по време на работа”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а обучаемият - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж.“
  3. В ал. 3 и 4 думата „ученикът” се заменя с „обучаемият”.

  Предложение на н.п. Петър Кънев:
  В § 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, в предлаганата нова редакция на заглавието на чл. 230 думата „условие" се заменя с „уговорка" и тази промяна се отразява съответно в § 4, т. 1 и в § 5.
  2. В т. 2, в предлаганата нова редакция на ал. 1 на чл. 230, думата „обучаемият" се заменя с „обучаващият се" и тази промяна се отразява съответно в т. 3 на § 2, както и в §§ 3 и 4;

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:
  В § 2 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Чл. 230, ал. 1 се изменя така:
  „(1) С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи обучаемия в процеса на работата по определена професия или специалност, а обучаемият - да я усвои. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж в едно и също предприятие за обучение по същата професия."
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Договорът по ал. 1 може да се сключва за обучение по друга професия или специалност със същия или друг работодател.”

  § 3. Член 231 се изменя така:
  „Завършване на обучението
  Чл. 231. (1) Резултатът от обучението по договора по чл. 230, ал. 1 се установява чрез изпит на обучаемия, който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
  (2) При успешно полагане на изпита на обучаемия се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения.
  (3) При завършване на обучението обучаемият има право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит в размер, уговорен с работодателя, но не по-малко от 5 работни дни. При повторно явяване на изпит обучаемият има право на неплатен отпуск в размер 5 работни дни, който се признава за трудов стаж.”

  § 4. В чл. 232 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Задължения за работа и отговорност за неизпълнение на трудовия договор с условие за обучение по време на работа”.
  2. В ал. 1 думите „за ученичество” се заменят с „по чл. 230, ал. 1” и думите „ученика”, „ученикът” се заменят съответно с „обучаемия”, „обучаемият”.
  3. В ал. 2 думата „ученика” се заменя с „обучаемия”, а думите „3 месеца” се заменят с „6 месеца”.
  4. В ал. 3 думата „ученикът” се заменя с „обучаемият”, а думите „трикратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната” се заменят с „шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност”.

  § 5. Член 233 се изменя така:
  „Приложимост на трудовото законодателство към трудовия договор с условие за обучение по време на работа
  Чл. 233. За отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство.“

  § 6. Създават се чл. 233а, 233б и 233в:
  „Стажуване
  Чл. 233а. (1) Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице - наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.
  (2) Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.
  (3) Отношенията между работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор, в което се определят разпределението на работното време и други условия за изпълнение на наставничеството.
  Трудов договор с условие за стажуване
  Чл. 233б. (1) Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.
  (2) Договорът по ал. 1 се сключва за работа на длъжности, които съответстват на придобитата квалификация от лицето. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж.
  (3) С договора по ал. 1 освен условията по чл. 66, ал. 1 се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването.
  Удостоверяване на резултатите от обучението
  Чл. 233в. В 14-дневен срок от прекратяване на договора по чл. 233б работодателят издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.“

  Предложение на н.п. Петър Кънев:
  В § 6, в заглавието на създавания чл. 233б думата „условие" се заменя с „уговорка" и тази промяна се отразява и в текста на ал. 1 на чл. 233б.

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:
  В § 6 в чл. 233б се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ал.1 се изменя така:
  „(1) Работодателят може да сключи договор за стажуване с лице на възраст до 29 години, което се обучава в средно или висше училище за придобиване на степен на професионална квалификация или степен на висше образование или е завършило средно или висше училище, но няма трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на длъжности, определени от работодателя за заемане от стажанти."
  2. Ал. 2 да отпадне.
  3. Ал. 3 се изменя така:
  „(3) С договора по ал. 1, освен условията по чл. 66, ал. 1, се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 1 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването."

  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) През време на стажуването стажантът получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната. "

  § 7. В чл. 327, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ: „Заявлението може да се изпрати в инспекцията по труда с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
  2. Досегашното изречение второ става изречение трето.

  Предложение на н.п. Петър Кънев:
  Създават се § 7а и § 7б със следното съдържание:
  1. „§ 7а. В чл. 333, ал. 4 думите „след предварителното съгласие на" се заменят със „след предварително съгласие или след предварително съгласуване със".
  2. „§ 7б. В чл. 335, ал. 1 точката след думата „писмено" се заличава и се добавят думите „от работодателя, от определено от него длъжностно лице в предприятието или от друг орган, определен със закон."

  Предложение на Светлана Ангелова и група народни представители:
  1.Създава се нов § 8:
  § 8. Чл. 334, ал. 1 се изменя така:
  „(1)Освен в предвидените в този кодекс случаи, трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с условие за обучение по време на работа по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни."

  2. Параграфи 8,9,10 и 11 стават съответно 9,10,11 и 12.

  § 8. В чл. 402 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националната агенция за приходите за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор, когато работодател или длъжностно лице не е изпълнил в срок влязло в сила задължително предписание по
  чл. 404, ал. 1, т. 11 или в случаите на чл. 404, ал. 4.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  § 9. В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
  „10. да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за сключен трудов договор, когато установят, че не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;
  11. да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за заличаване на изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов договор, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Задължителното предписание по т. 11 на ал. 1 се смята за връчено в деня на издаването му, когато работодателят, лицето, което го представлява, или лицето, определено да получава кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на управление на работодателя.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение на н.п. Петър Кънев:
  В § 9 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 придобива следната редакция:
  „ 1. В ал. 1 се създава т. 10:
  10. да дават задължителни предписания на работодателя или на определено от него лице за изпращане на уведомление за сключен трудов договор, когато установят, че:
  а) не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;
  б) няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение."
  2. В т. 2, в текста на създаваната нова ал. 4 думите „по т. 11 на ал. 1" се заменят с „по т. 10, б. „б" на ал. 1".

  § 10. Член 408 се отменя.

  § 11. В чл. 416 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по ал. 3, изречение второ актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“

  Предложение на н.п. Петър Кънев:

  Създава се § 12 със следното съдържание:
  „§ 12. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
  „§ 2а. Разпоредбите на чл. 46, чл. 136а, чл. 138а, чл. 159, чл. 181, чл. 333, ал. 1, т. 4 -6 и ал. 3, чл. 406, ал. 2 и чл. 408 не се прилагат за микро- и малки предприятия, а разпоредбата на чл. 173, ал. 1 не се прилага за микро-, малки и средни предприятия."

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:

  1. Създава се подразделение с наименование „Заключителни разпоредби”.
  2. Създават се § 12 и § 13.

  „§ 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г. и бр. 1 от 2014 г.) в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „чл. 68, ал. 1” се заменят с „чл. 68, ал. 1 и 2”.
  2. В ал. 4 думите „чл. 68, ал. 2” се заменят с „ чл. 68, ал. 3”.”

  „§ 13. Параграф 12 от този закон влиза в сила от 1 януари 2014 г.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума