Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
27/02/2014 първо гласуване

  СТАНОВИЩЕ

  № 453-08-8 от 28.02.2014 г.

  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.№, № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2014 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Росица Янкова, заместник министър на труда и социалната политика и г-н Веселин Илков, началник на отдел в Министерството на труда и социалната политика.

  Годишната програма се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз. Тя е приета с Решение № 44 на Министерския съвет на 30 януари 2014 г.

  При изготвянето на конкретни предложения Комисията по труда и социалната политика отчита приоритетите, залегнали в Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет, както и в Работната програма на Европейската комисия за 2014 г.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 9 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” – 6 гласа,

  На основание Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в кръга на своята компетентност Комисията по труда и социалната политика предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2014 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол следните проекти на актове на европейските институции:

  1. Годишен обзор на растежа за 2014 г. с ключов приоритет младежката безработица;

  2. Директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директивата относно командироването на работниците в рамките на предоставянето на услуги;

  3. Предложение на Европейската комисия на Пакет за мобилност на труда.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума