Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
06/03/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-11 от 07.03.2014 г.

  ОТНОСНО: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. и № 354-01-88, внесен от Валентина Василева Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 6 март 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. и № 354-01-88, внесен от Валентина Василева Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Светлана Дянкова - заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката, експерти от съответните министерства, представители на синдикални и неправителствени организации.

  На основание чл. 77, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание обсъждането на двата законопроекта се проведе едновременно.

  Законопроект № 354-01-76 бе представен от н.п. Галя Захариева, която посочи основната цел на предлаганите изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение, а именно - усъвършенстване на системата и по-нататъшното й развитие за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.

  Предлагат се редица промени с цел подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда, което се изразява в създаване на условия за плавен преход от образование и обучение към заетост и подобряване на пригодността за заетост. Някои от предвижданите нововъведения са: Списък на защитени от държавата професии за осигуряване на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли на икономиката или за услуги за личността; нови пътеки за обучение на ученици и възрастни със специални образователни потребности; Европейско приложение към свидетелството за професионално обучение за улесняване участието на български граждани в професионално обучение по Програмата за учене през целия живот в страни, членки на Европейския съюз и легитимиране на това обучение; възможност за осъществяване на професионално обучение по пътя на обучение чрез работа (т.нар. дуално обучение) по модела на германската дуална система; валидиране на професионални компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене.

  Със Законопроекта се предвижда да се създават Центрове за нови знания, които да заменят действащите Центрове за квалификация на обучаващите, към съответни браншове, където ще се организира практическото обучение по определени теми.

  Законопроектът предлага да се вменят нови функции на Министерството на труда и социалната политика: участие в разработването на Списъка на защитените от държавата професии; участие в разработването и съгласуването на Наредба за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение; осигуряване на условия за информиране и мотивиране на работодателите и гражданите за валидиране на професионални компетентности.
  Предлагат се и отговорности на браншовите/отраслови организации на работодателите активно да участват в процесите на образование и обучение.

  Според вносителите предложенията за усъвършенстване на системата за професионално образование и обучение са резултат от диалог с национално представителните организации на работодателите и с организациите на работниците и служителите, неправителствени организации и са в съответствие с действащите национални и европейски стратегически документи.

  Законопроект № 354-01-88 бе представен от н.п. Валентина Богданова.

  Със законопроекта се цели да се промени системата на професионално образование и обучение по начин, по който да се постига пълноценна реализация на работната сила и за адекватно на новите реалности задоволяване на потребностите на пазара на труда.

  Предлаганите изменения и допълнения са насочени в шест направления:

  1. Въвеждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, с което се цели дейността на обучаващите институции да бъде прозрачна и да бъде оценявана от потребителите, както и съпоставяне на резултатите от обучението в нея с тези от обучение в другите страни членки на Европейския съюз в съответствие с Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение. С предлаганите промени ще се създадат предпоставки за регламентиране на еднакви изисквания за цялата система.

  2. Въвеждане на система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности – с предлаганите разпоредби ще се създаде нормативната база за внедряване на пълноценно действаща национална система за валидиране. За целта на Националната агенция за професионално образование и обучение се възлага да подпомага методически институциите, които ще осъществяват валидирането. Същевременно се разширяват възможностите на социалните партньори да задоволяват потребностите на бизнеса, използвайки професионалното обучение и неформалното и самостоятелно учене.

  3. Национална квалификационна рамка – с предлаганите допълнения ще се гарантира както признаване на придобити квалификации в България на европейския трудов пазар и ще се създадат условия за преносимост на компетентности между средното професионално образование и обучение и висшето образование.

  4. Гъвкава система за професионално образование и обучение – предлага се въвеждане на модулна организация на професионалното обучение, с което да се отговаря адекватно на потребностите на бизнеса. Работодателите ще се включват в разработването на училищните учебни планове, при което ще се отчитат възможностите на предприятията за осигуряване на реални работни места за практическо обучение.

  5. Защитени професии – с въвеждането им ще се създадат условия за организиране и провеждане на качествена професионална подготовка за посрещане потребностите на пазара на труда от квалифицирани кадри с неатрактивни професии, считани от младите хора за непрестижни.

  6. Улесняване на достъпа до образование и до професионално обучение за по-конкурентно участие на пазара на труда на неграмотни и слабограмотни лица на 16-годишна възраст, преминали курс на ограмотяване и формиране на ключови компетентности.

  В хода на последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около становище за подкрепа на двата законопроекта с аргумент важността им за решаване на сериозни проблеми в системата на професионално образование и обучение. Изказани бяха мнения за съвместяване на двата законопроекта, които съдържат една концепция за реформа в системата на образованието, за да се създадат условия за преодоляване на диспропорциите в предлагането и търсенето на пазара на труда и за намаляване на младежката безработица.

  След приключване на обсъждането и гласуване на законопроект № 354-01-76 с резултати: „За” – 17 гласа, „Въздържал се” и „Против” - няма, и гласуване на законопроект № 354-01-88 с резултати: „За” – 17 гласа, „Въздържал се” и „Против” – няма

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 354-01-76, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. и № 354-01-88, внесен от Валентина Василева Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума