Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
13/03/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-13 от 14.03.2014 г.

  по Законопроекта за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 402-01-6, внесен от Министерски съвет на 17.01.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 13 март 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 402-01-6, внесен от Министерски съвет на 17.01.2014 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов министър на труда и социалната политика, Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, представители на неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 402-01-6, внесен от Министерски съвет на 17.01.2014 г.,бе представен от Людмила Петкова – заместник-министър на финансите.

  Законопроектът предвижда преминаване на Националния компенсационен жилищен фонд от подчинение на Министерския съвет към министъра на финансите, като работата на управителния съвет ще се подпомага от специализирано звено в Министерство на финансите.

  Предвижда се трудовите правоотношения със служителите на Националния компенсационен жилищен фонд да се уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. За служителите, работещи на длъжност, определена за заемане от държавен служител, ще се приложи чл. 36 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител.

  Тъй като Министерство на финансите е универсален правоприемник на Фонда, всичките 9 човека, работещи в него, ще преминат към Министерство на финансите.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, нула гласа „Против” и 6 гласа „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, № 402-01-6, внесен от Министерски съвет на 17.01.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума