Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
03/04/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-17 от 04.04.2014 г.

  по Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.03.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 3 април 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов– министър на труда и социалната политика, Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, Наталия Ефремова – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, Асен Ангелов – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Радослав Михайлов главен експерт в Министерски съвет, представители на неправителствени организации.
  Законопроектът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз бе представен от Радослав Михайлов и Росица Янкова.
  Вносителите на законопроекта считат, че с ратифицирането на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз ще бъде узаконено едно необходимо изменение в гореспоменатото Приложение 4 от Рамковото споразумение, което изменение е одобрено от двете страни по споразумението и се възприема от тях като изменение с цел повишаване на ефективността при използването на финансовите средства по споразумението.
  Изменението на Приложение 4: „ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЕМАТИЧНИ ФОНДОВЕ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ” се състои в замяната на цялата глава В.6 на приложението с нова такава. Новата глава В.6 на Приложение 4 отразява сливане в рамките на „Фонд за партньорства и експертна помощ” на Фонд „Партньорства“ и Фонд „Експертна помощ“, при което, след сливането на двата фонда, „Фонд за партньорства и експертна помощ” се преименува на „Фонд за Партньорства“.
  Основните мотиви за това изменение са наличието на интерес само към Фонд „Партньорства“, както и по-малкият размер на финансовата помощ по Фонд “Експертна помощ“. С това сливане не се възпрепятства постигането на целта на Фонд „Експертна помощ” за мобилизиране и използване на експертиза чрез краткосрочни консултантски мисии на швейцарски експерти, която ще се осъществява в рамките на партньорствата по проектите от Фонд „Партньорство”. За целта ще се извърши пренасочване на финансови средства към този фонд в размер на 600 000 швейцарски франка.
  Средствата, предвидени за „Краткосрочни консултантски мисии“ от бюджета на Фонд „Партньорство и експертна помощ”, ще бъдат прехвърлени в перо „Дейности, идентифицирани чрез покана за набиране на предложения (целеви грант)“, като за целта сумата от 2 200 000 швейцарски франка ще бъде увеличена на 2 800 000 швейцарски франка.
  В рамките на Споразумението 7 200 000 швейцарски франка са за програми на Министерство на труда и социалната политика, като в тази част Споразумението не търпи промени.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 15 гласа, без „Въздържали се”. и „Против”
  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.03.2014 година.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума