Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
05/06/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-22 от 06.06.2014 г.

  по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет на 22.05.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 5 юни 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет на 22.05.2014 г.

  На заседанието присъстваха: Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика; Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в МТСП; представители на организациите на социалните партньори и на неправителствени организации.

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Росица Янкова.

  Предложеният законопроект коригира допуснато неизпълнение от страна на Република България на задълженията й по Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешния пазар. Европейската комисия (ЕК) счита, че със задължението за регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели, предвидено в чл. 28, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), при ограничаване на срока на валидност на удостоверенията до 5 години, се ограничава по непропорционален начин свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

  Целта на предложените промени в Закона за насърчаването на заетостта е да се отстранят констатираните от ЕК несъответствия, а именно:

   Отмяна на регистрацията на посредническите договори, сключени с чуждестранен работодател/корабопритежател;
  Европейската комисия счита, че регистрацията на посредническите договори не е оправдана от наложителна причина, свързана с обществен интерес, и тази разпоредба не гарантира постигането на тази цел. След започване на работа в друга държава членка българските работници попадат в обхвата на трудовото законодателство на приемащата държава и защитата на техните права е в правомощията на местните инспекторати по труда, а не на Агенцията по заетостта и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

   Въвеждане на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
  Европейската комисия счита, че ограниченият до 5 години срок на
  валидност на регистрацията не е оправдан от наложителна причина, свързана с обществен интерес, и че с това условие България неоправдано ограничава свободата на установяване на фирмите посредници, с което допуска нарушение на европейското законодателство.

   Регламентиране на дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в Република България
  Съгласно измененията и допълненията в чл. 27 и 27а от ЗНЗ лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България. Тези лица следва предварително да уведомят министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице, че ще извършват тези услуги временно или еднократно. Законопроектът предвижда административнонаказателна отговорност за физическите и/или юридическите лица, извършващи временно или еднократно посредническа дейност и услуги без предварително уведомяване. На тези лица ще се налага глоба, съответно имуществена санкция, съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗИД на ЗНЗ.

  Извън промените, свързани с изпълнение на препоръките на Европейската комисия, законопроектът включва и други промени:
  • предвижда се срокът за деклариране на промяна в статуса на регистрираните безработни лица да се изчислява в работни, а не в календарни дни;
  • промяна в чл. 30б, ал. 1 от ЗНЗ относно сключването на договори за предоставяне на средства по ЗНЗ;
  • разширява се обхвата на лицата, които могат да изпълняват функциите на наставник, с цел подобряване на достъпа на работодателите до насърчителните мерки за чиракуване;
  • предвижда се преподавателите от ЕС в средното или висшето училище да заплащат таксата, регламентирана в чл. 72б, ал. 5 от ЗНЗ, във връзка с издаването на Единно разрешение за пребиваване и работа за тази категория лица.

  С Протокол №12 от 14 май 2014 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество(НСТС) приемат предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта като КНСБ изразява несъгласие с въвеждането на безсрочно действие на агенциите, извършващи посредническа дейност. Преди приемане в НСТС законопроектът е приет и от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

  След проведеното обсъждане Комисията по труда и социалната политика със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет на 22.05.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума