Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
17/07/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-26 от 18.07.2014 г.

  по Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-86, внесен от Мая Манолова и Страхил Ангелов на 03.07.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 17 юли 2014 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-86, внесен от Мая Манолова и Страхил Ангелов на 03.07.2014 г. Заседанието беше проведено в условията на чл. 30, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна” в Националния осигурителен институт, Гълъб Донев – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, представители на синдикални и други неправителствени организации.

  Законопроектът за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-86, внесен от Мая Манолова и Страхил Ангелов на 03.07.2014 г.. бе представен от н.п. Мая Манолова.
  Законопроектът предвижда удължаване на срока на действие на ал. 1, 2 и 3 на § 4 от Кодекса за социално осигуряване до 31.12.2017 г., т.е. с още три години. Предложеното удължаване на срока за пенсионирането на лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, се обуславя от факта, че средствата, натрупани в индивидуалните им партиди в професионалните пенсионни фондове са недостатъчни, и пенсиите, които посочените по-горе лица биха получили, по никакъв начин няма да съответстват на тежестта на положения от тях труд и те биха били несправедливо ощетени.
  На основание чл. 75, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са поискани становища от институции и НСТС.
  Министерството на труда и социалната политика посочва становището на Съвета на Европейския съюз в областта на пенсиите за премахването на ранното пенсиониране и за въвеждането на една и съща законово установена пенсионна възраст за мъжете и жените.
  Констатира се, че от 2000-та година до сега възрастта за пенсиониране на т. нар. ”категорийни работници” е нараснала само с 8 месеца, докато за работещите при условията на трета категория труд това нарастване 5г. и 8 мес. за жените и 3 г. и 8 мес. за мъжете.
  Становището на министерството е, че ако предложената промяна се приеме, то следва да се направи съответстваща промяна и в чл. 168 от КСО.
  Националният осигурителен институт не подкрепя т. 3 от предложения законопроект, защото се нарушава принципа на равнопоставеност на осигурените лица. От НОИ са представили актюерски разчети, според които при приемането на законопроекта ще са необходими допълнителни средства, както следва: за 2015 г. – 21,3 млн.лв.; за 2016 г. – 61,9 млн.лв.; за 2017 г. – 103,6 млн.лв.
  Наред с удължаването на срока по ал. 1 и 2 на §4, следва да се предвиди и съответно удължаване на срока на действие и на § 4б, ал. 5 и 6 от КСО. Едновременно с това следва да бъде направена промяна и в чл. 168 от КСО, като бъде възстановена нормата, действаща до 31.12.2010 г. и същата бъде допълнена с условието изискуемия осигурителен стаж в размер на 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, да е положен след 31 декември 1999 г.
  Министерството на финансите не подкрепя предложения законопроект в предложения вид по следните причини: предложените промени водят до значителни допълнителни годишни разходи за държавната пенсионна система; непрекъснатото удължаване на периодите по §4 от КСО поставя под съмнение съществуването и функционирането на професионалните пенсионни фондове; предложението е несправедливо спрямо останалите категории лица, работещи при условията на трета категория труд; предложението противоречи и на основните препоръки, направени от Европейската комисия по отношение на българската пенсионна система.
  Конфедерацията на труда”Подкрепа” подкрепя законопроекта на вносителите и не подкрепя предложението на НОИ за отпадане на т. 3 от него. Подкрепя и предложението за промяна в чл. 168 и § 4б от КСО.

  Народните представители от Коалиция за България и ДПС подкрепиха законопроекта и декларираха, че между първо и второ четене ще внесат предложения, съобразени с бележките на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.
  Народните представители от ПГ на ГЕРБ и на Атака не присъстваха на заседанието.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, нула гласа „Против” и нула гласа „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-86, внесен от Мая Манолова и Страхил Ангелов на 03.07.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума