Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
E-mail: esc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 252
Телефон: 02/9862728; Факс: 02/9393649
инж. Даниела Михнева - старши експертен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02/9862728; Факс: 02/9393649
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Чл. 1. С тези правила се определят редът, организацията на работа и дейността на Постоянната комисия по образованието и науката на 42-то Народно събрание, наричана по нататък „Комисията”.
Чл. 2. (1) Комисията се състои от 20 народни представители, в това число председател и 4 заместник – председатели.
(2) Председателят на Комисията ръководи нейните заседания, осъществява взаимодействие с ръководството на Народното събрание и с другите постоянни комисии и представлява Комисията пред държавните органи, гражданските организации и гражданите.
(3) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на Комисията.
(4) Административното, експертното, организационно-техническото и деловодното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от експертни сътрудници, назначени на работа в Комисията.
Чл. 3. Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от председателя на Народното събрание.
Чл. 4. (1) По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на Комисията може да изисква становище от Министерския съвет, министъра на образованието и науката или от съответния ресорен министър и от други институции, организации или юридически лица с нестопанска цел, което се предоставя в 14-дневен срок от поискването.
(2) В случаите, когато Комисията е определена като водеща комисия становищата по ал. 1 се публикуват на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на Комисията.
Чл. 5. (1) Комисията може да извършва изслушвания, проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на образованието и науката. С решение на Комисията могат да се възлагат и проучвания на общественото мнение по отделни проблеми от специализирани институции.
(2) Комисията може да организира дискусии, кръгли маси и други форуми по въпроси, засягащи държавни и обществени интереси в областта на образованието и науката с участието на учители, представители на научните и академичните среди, изявени специалисти и други заинтересовани страни.
Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката се явява всеки първи четвъртък на месеца пред Комисията на нейно редовно заседание и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията на самото заседание. Въпросите следва да се отнасят до конкретни политики на министерството и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Член на Комисията от всяка парламентарна група има право на два актуални устни въпроса.
(3) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 7. (1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) Комисията провежда редовни заседания веднъж седмично – в четвъртък от 15 часа, по време на сесиите на Народното събрание.
(3) При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания на Комисията извън посочения ден и час по ал. 2, както и извън периода на сесиите на Народното събрание.
(4) Комисията може да провежда открити заседания извън столицата.
Чл. 8. Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
Чл. 9. (1) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват писмено от председателя на Комисията най-малко три дни преди тяхното провеждане на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на членовете на Комисията. Съобщенията за редовните заседанията се обявяват на интернет страницата на Народното събрание. Съобщение, както и материалите по дневния ред се оставят в пощенските кутии на народните представители и на електроните им пощи.
(2) В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на Комисията, техният дневен ред се обявява едновременно с насрочването им.
(3) Материалите по дневния ред се предоставят предварително на членовете на Комисията, а по изключение и в деня на заседанието на Комисията.
Чл. 10. (1) Членовете на Комисията удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател.
(3) При отсъствие от заседание, по уважителни причини, членовете на Комисията декларират писмено своя вот по разглежданите законопроекти.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на Комисията се прилага разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 11. (1) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на Комисията се взимат с мнозинство от присъстващите.
Чл. 12. (1) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на Комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(2) Комисията разглежда на първо гласуване законопроектите по чл. 3, ал. 1 след като изслуша становището на вносителите в рамките на 10 минути.
(3) Народен представител, който не е вносител на законопроект по ал. 2, може да обосновава своето становище при разглеждането му на първо гласуване в рамките на 7 минути.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и при обсъждане от комисията на проектите на решения по чл. 3, ал. 1.
Чл. 13. (1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с гласуване не се реши друго.
(2) Комисията може чрез гласуване да реши определено нейно заседание или част от него да бъде закрито. В закритото заседание участват членовете на Комисията, други народни представители по право, както и лица, които са допуснати от Комисията.
Чл. 14. Комисията работи в сътрудничество с граждански, синдикални, съсловни и браншови организации. Техни представители имат право да присъстват на заседанията на Комисията по тяхна инициатива, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разискванията по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в Комисията.
Чл. 15. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии на Народното събрание за разглеждане на общи въпроси.
(2) Заседанията по ал. 1 се ръководят по споразумение от един от председателите.
(3) При съвместни заседания всяка комисия взима поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 16. (1) Докладите на Комисията се изготвят от председателя или от пределен от Комисията докладчик.
(2) Докладите на Комисията от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(3) Протоколите от закритите заседания на Комисията са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на квалифицираната информация.
Чл. 17. (1) За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) В случаите, когато Комисията е водеща по даден законопроект, за заседанията се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на Комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 18. (1) Комисията може да създава от своя състав подкомисии, както и работни групи.
(2) Ръководителите и членовете на работните групи и на подкомисиите се избират с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) За дейности в Комисията по изготвяне на становища, доклади, законопроекти, анализи, за осъществяване на дейностите по чл.5 могат да бъдат привличани външни експерти.
Чл. 19. (1) Комисията по може да създава обществени съвети от представители на граждански организации и движения, които да я консултират.
(2) Организациите, които желаят да участват в работата на обществения съвет, подават писмено заявление до председателя на Комисията.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на заседание на Комисията по образованието и науката, проведено на 25.07.2013 г.
§ 2. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 3. Изпълнението на Вътрешните правила се възлага на председателя на Комисията по образованието и науката.

§ 4. Разпоредбата на чл. 6 влиза в сила от 1 септември 2013 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:Проф. ВАНЯ ДОБРЕВА