Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
05/09/2013 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-48, внесен от Георги Кадиев, Ваня Добрева и група народни представители на 01.08.2013 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-50, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 16.08.2013 г.
  На свое редовно заседание проведено на 05.09.2013 г. Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-48, внесен от Георги Кадиев, Ваня Добрева и група народни представители на 01.08.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-50, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 16.08.2013 г.
  В заседанието взеха участие: Мукаддес Налбант-заместник министър на образованието и науката, представители на синдикални и на неправителствени организации.
  Законопроектите бяха представени от вносителите - Ваня Добрева и Милена Дамянова.
  Вносителите на двата законопроекта предлагат допълнение на чл. 31 от ЗНП, с което се въвежда нова „ комбинирана" форма на обучение.
  Народният представител Ваня Добрева подчерта, че целта на законопроекта е да се подпомогне социализацията на децата със специални образователни потребности и да се предотврати тяхната сегрегация.
  Проф. Добрева изтъкна, че интегрирането на деца със специални образователни потребности е една от водещите ценности в съвременното ни демократично общество. То е свързано с редица фундаментални принципи на демократичното устройство като зачитане на различията и равнопоставеност на всички. По данни на Националния статистически институт през учебната 2012/2013 г. интегрирано са се обучавали приблизително 13 хиляди ученици със специални образователни потребности. Част от тези ученици са с комуникативни нарушения или с разстройства от изключително широкия аутистичен спектър. Сред тях има ученици с интелектуален потенциал в рамките на нормата, но имат индивидуални потребности, поради техния специфичен стил на мислене и възприемане на околния свят.
  Предлага се комбинираната форма на обучение да се осъществява по реда на дневната форма и индивидуално обучение по един или няколко предмета. Тази форма на обучение ще позволи на учениците с различни особености в развитието и дефицит на внимание, в определени часове, да бъдат в клас заедно с техните връстници. Тя ще предостави възможност на децата със специални образователни потребности да упражнят конституционното си право на образование.
  Вторият законопроект беше представен от народния представител Милена Дамянова,която подчерта, че комбинираната форма на обучение предоставя по-гъвкави възможности за учене и за развитие на децата със специални образователни потребности.
  Вносителите предлагат като неизменна част от правото на образование, регламентирано в чл. 4 от Закона за народната просвета, да се добави приобщаващото образование.
  Предлага се също така за реализирането на комбинираната форма на обучение да се вмени задължение на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности да осигурят постоянно присъствие в училище на ресурсен учител за учениците, които се обучават в тази форма.
  С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвижда законът за влезе в сила от началото на предстоящата учебна година и се предлага срок от един месец, в който да бъдат приведени в съответствие с него подзаконовите нормативни актове.
  Г-жа Мукаддес Налбант - заместник министър на образованието и науката, представи становището на Министерството на образованието и науката по внесените два законопроекта. Тя изрази принципна подкрепа на законопроектите както и на предложението, в него изрично да се посочи, че комбинираната форма на обучение се отнася само за ученици със специални образователни потребности.
  Министерството на образованието и науката смята, че не е необходимо допълнение на чл. 4 от Закона за народната просвета за да бъде гарантирано правото на образование на всеки, тъй като и в сегашния си запис законът гарантира това право.
  В изказванията си народните представители изразиха принципна подкрепа и на двата законопроекта и на становището на министерство на образованието и науката, изрично да се посочи в законопроекта, че комбинираната форма на обучение се отнася за ученици със специални образователни потребности.
  Направена бе препоръка за уеднаквяване на педагогическата терминология, използвана в нормативните и поднормативните актове.
  Представители на неправителствени организации изказаха мнение, че комбинираната форма на обучение ще даде шанс на много деца да получат достъп до масовия клас в часовете, в които тяхното състояние позволява. Изразено бе също така становище, че за да се прилага успешно тази форма на обучение за децата със специални образователни потребности е необходимо бързото изготвяне на образователен стандарт за прилагането й.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 11 - гласа, „Против"- няма и „Въздържал се" - няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-48, внесен от Георги Кадиев, Ваня Добрева и група народни представители на 01.08.2013 г.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с
  резултати: „За" 9 - гласа, „Против"- няма и „Въздържал се" - 2, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-50, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 16.08.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ. ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума